แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขที่หน่วยบริจาค 0994002490515)
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University (0994002490515)


* กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4415242 ต่อ 1437 , 1443

* กรณีโอนเงินบริจาคแล้ว ส่งหลักฐานได้ที่ Fax 02-4415241 หรือ E-mail unchalin.tho@mahidol.ac.th , siriphan.kek@mahidol.ac.th