แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขที่หน่วยบริจาค 0994002490515)
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University (0994002490515)

* ตรวจสอบข้อมูลหลังบริจาคแล้ว 2 วันทำการ ได้ที่ www.rd.go.th โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
* กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4415242 ต่อ 1437 , 1443