ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์์อพยพ

ทำหน้าที่เป็นศูนย์แม่ข่ายในการเฝ้าระวังและเตือนภัยโดยประสานงานกับเครือข่ายภูมิภาคต่างๆซึ่งจะมีทีมสำรวจโรคภาคสนาม สามารถดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมาศูนย์เฝ้าระวังฯ

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีอย่างรุนแรงหลายพื้นที่ของประเทศไทยในปี 2547 และจากแนวโน้มการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่า และสัตว์อพยพ เช่น โรคไข้สมองอัเสบนิปปาห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการเฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคอื่นๆ อันเนื่องมาจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังเช่นที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมณตรีแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ต่อมาในปีงบประมาณ 2548 คณะฯได้จัดตั้ง "ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ" ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์แม่ข่ายในการเฝ้าระวังและเตือนภัย โดยประสานงานกับเครือข่ายภูมิภาคต่างๆมีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ และจัดหาครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเป็นเรงด่วนและจัดสร้าง "ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2.5" สำหรับตรวจหาเชื้อที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจจากนกที่อยู่ตามธรรมชาติและที่อยู่ในพื้นที่ครอบครองของเอกชนมาทำการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2549 ได้ดำเนินการพัฒนา "ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3" พร้อมจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำห้อง เพื่อให้มีศักยภาพรองรับการทดลอง ทดสอบ และวิจัยเชื้อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดหรือโรคที่มีความรุนแรงสูงอื่นๆ จากสัตว์ได้ และได้พัฒนาเทคนิคการตรวจหาเชื้อโรคสัตว์ติดคน,โรคอุบัติใหม่ในมนุษย์และในสัตว์ที่ประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยง เช่น เชื้อ West Nile virus เชื้อ Psittacines Beak and Feather Disease และ Avian polyoma virus ในนก และเชื้อ Elephent endothelial herpes virus ในช้างเลี้ยง ซึ่งทางศูนย์ฯได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งเป็นทีมงานทางห้องปฏิบัติการ และทีมสำรวจโรคภาคสนามให้สามารถดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคในพื้นี่เสี่ยงต่างๆอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังฯ

อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุงวันที่ 15 มี.ค. 2564)

คู่มือ

คู่มือการเก็บตัวอย่าง

SamplingGuide.pdf

การใช้อุปกรณ์สำหรับดักจับนกและค้างคาวเพื่อการศึกษาวิจัย

Using a device for trapping birds and bats for research.pdf

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

Sample Submission Form 2018.pdf

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์์มส่งตัวอย่าง

Sample forms to submit samples 2018.pdf

Contact us

999 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170 Thailand

Telephone

Faculty of Veterinary Science : 02-441-5242
Prasu Arthorn Veterinary Teaching Hospital : 02-441-5245-6
Livestock and Wildlife Hospital : 034-585-101-3
Fax : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved