Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HeaderTopicWeb

ประวัติความเป็นมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

vsmuโครงการ จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science) เป็นโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2538-2539) และระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์พีระศักดิ์ จันทรประทีป ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในขณะนั้น ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2539- 16 พฤษภาคม 2541

การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งฯ ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร บัณฑิต (สัตวศาสตร์ประยุกต์) โดยความรับผิดชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยา ศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์ประยุกต์) ซึ่งมีอาจารย์พีระศักดิ์ จันทรประทีป เป็นประธานอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 รวมทั้งการดำเนินการขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นจนสำเร็จโดยทบวง มหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม0204(3)/5875 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2540 และได้ประกาศให้เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 52 ก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2540vet

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541 ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศ ไทยอยู่ในขณะนั้น มาช่วยราชการในส่วนของการบริหารภายในคณะฯ และได้รับช่วงดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2541 และ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร เป็นคณบดีคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2542 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นแรก

ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ประกอบด้วยอาคาร ทั้งสิ้น 2 อาคาร คือ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษารวมถึงสำนักงานคณบดี ด้วย และยังมีอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านคลินิกสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ ประยุกต์ หรือโรงพยาบาลสัตว์เพื่อประโยชน์ในด้านการผฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและ บริการทางวิชาการแก่สังคมต่อไป นอกจากนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ยังมีการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านสัตว แพทยศาสตร์ด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่า ณ กาญจนบุรี ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นปีพ.ศ. 2546 class in 1999 

clinic

 ปรัชญา ประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ อย่างรอบด้านเข้าเป็นหนึ่ง (One Medicine) เพื่อยังประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (One Health)
ปณิธาน มุ่งผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ อาจารย์สัตวแพทผ์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยสามารถประสานและประยุกต์ใช้วิชาการสัตวแพทย์และการแพทย์ เพื่อสนองความต้องการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับนานาชาติในด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์

พันธกิจ
 - พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  
- เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้และวิชาการด้านสวัสดิภาพสัตว์ทั้งในและนอกระบบการศึกษาของชาติ   
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยด้านสุขภาวะสัตว์ระดับประเทศภายในปี ๒๕๕๕และระดับเอเชียภายในปี ๒๕๕๙   
- เป็นผู้ชี้นำสังคมและให้ข้อมูลวิชาการด้านสัตวแพทย์ให้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง   
- ให้การศึกษาต่อเนื่องแก่สัตวแพทย์และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในประเทศและภูมิภาค   
- เป็นศูนย์กลางการตรวจวินิจฉัย วิจัย ติดตาม และเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่ อันมีผลต่อการ สาธารณสุขและสุขภาพสัตว์โดยรวม   
- เป็นศูนย์รับการส่งต่อทางสัตวแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคสัตว์ในระดับซับซ้อนด้วยบุคลากรที่ทรง ประสิทธิภาพและอุปกรณ์อันทันสมัยแก่สังคม

ลำดับเหตุการณ์(Timeline)

17 มีนาคม 2542

คณบดีคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541 ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศ ไทยอยู่ในขณะนั้น มาช่วยราชการในส่วนของการบริหารภายในคณะฯ และได้รับช่วงดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2541 และ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร เป็นคณบดีคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2542
30 มกราคม 2541

จัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต

ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร บัณฑิต (สัตวศาสตร์ประยุกต์) โดยความรับผิดชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยา ศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์ประยุกต์) ซึ่งมีอาจารย์พีระศักดิ์ จันทรประทีป เป็นประธานอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
2 ตุลาคม 2540

ประกาศให้เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ในพระราชกฤษฎีกา

ได้ประกาศให้เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 52 ก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2540
14 มีนาคม 2540

อนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

อนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม0204(3)/5875 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2540
17 พฤษภาคม 2539

โครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ

โครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2538-2539) และระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์พีระศักดิ์ จันทรประทีป ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในขณะนั้น ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2539- 16 พฤษภาคม 2541

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก About