Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

quoteยินดีต้อนรับสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          กับก้าวที่เพิ่งผ่านทศวรรษที่ 2 ของการดำเนินงาน เป็นช่วงเวลาที่พวกเรามีความภาคภูมิใจกับผลงานในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการรับใช้สังคม พวกเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อความยั่งยืนและเพื่อประโยชน์สุขของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว ( One Health)

          ด้วยการบูรณการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ไปด้วยกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของทั้งวิทยาเขตศาลายาและกาญจนบุรี ที่ประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยขน์สูงสุด ด้วยเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนทุกพันธกิจไปด้วยกันด้วยการจัดการที่ได้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน แบบ “MUVS Goal Grow Glow Together for Sustainability”

ท่านสามารถติดตามและสืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์นี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะฯ และส่วนรวม ขอให้ส่งข้อมูลมาได้ ที่ e-mail: walasinee.sak@mahidol.edu ขอขอบคุณ และสวัสดีค่ะquote2

 

           

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี  ศักดิ์คำดวง)   
      คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

คุณอยู่ที่: หน้าแรก About From Dean