Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

CvdHeader1

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ (ศวส.)

     ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เป็นส่วนงานหนึ่งภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการตรวจวินิจฉัยด้านการสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดต่างๆ ทั้งโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ โรคระบาดในสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัยด้านการสัตวแพทย์ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยแก่สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการตรวจวินิจฉัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สนับสนุนการทำวิจัยด้านการตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาหลักการปฏิบัติเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ที่ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
4. มุ่งเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อความะดวกในการใช้บริการ โดยผู้รับบริการสามารถติดต่อขอใช้บริการด้านต่างๆ ได้ ณ จุดเดียว

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก หน่วยศูนย์ตรวจวินิจฉัยฯ