Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

PrasupalanHospital

ประวัติความเป็นมา

    โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับปศุสัตว์ สัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ และให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ปศุสัตว์ทั้งที่ใช้บริโภคและสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว ควาย สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ สัตว์ป่า เช่น ช้าง เสือ หมี กระทิง ฯลฯ สัตว์ป่าเศรษฐกิจ เช่น กวาง นกสวยงาม จระเข้ ฯลฯ และสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว
   
     โดยได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน จัดเป็นหนึ่งในสองโรงพยาบาลสัตว์ที่ขึ้นตรงกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลักในการใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6ในส่วนของคลินิกปฏิบัติสาขาวิชาเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวแพทย์ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ถูกสร้างให้เอื้อต่องานปศุสัตว์และงานด้านสัตว์ป่า โดยจัดหาเครื่องมือทางการสัตวแพทย์สำหรับสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอย่างครบครัน ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

webdscf1384 dystocia 096

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

เวลาในการให้บริการ : วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 8.30- 16.30 น.

     • ชนิดสัตว์ที่ให้รักษาของหน่วยปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ หมู ไก่
             สัตว์ป่า เช่น ช้าง เก้ง กวาง เสือ เป็นต้น
             สัตว์เลี้ยง เช่น ม้า เป็นต้น

     • มีบริการรักษานอกสถานที่ โดยสามารถแจ้งมาทางโทรศัพท์หรือเดินทางมารับบริการจากทางโรงพยาบาลฯ

     • การให้บริการทางด้านการรักษา เจาะเลือด เช่น ตรวจโรคแท้งติดต่อ ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ทั้งรายตัวและรายฝูง
            - วินิจฉัยโรค เช่น x-ray , ultrasound เป็นต้น
            - วางยาสลบสัตว์เพื่อการเคลื่อนย้าย
            - ผ่าตัดทางด้านปศุสัตว์ โดยมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน
            - มีที่พักสัตว์ป่วยสำหรับปศุสัตว์ สัตว์ป่า และม้า โดยเฉพาะ
            - ตัดแต่งกีบโคและม้า
            - บริการชันสูตรซาก
            - บริการให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่า

     • Mobile Clinic รักษานอกสถานที่

     1 2-1 3 

หน่วยสัตว์เลี้ยง
เวลาในการให้บริการ : วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 8.30- 16.30 น.

     • ชนิดสัตว์ที่ให้รักษาของหน่วยสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว
     • สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ได้แก่ กระต่าย เต่า ตุ่น นกชนิดต่างๆ


     4 5 6

จำนวนสัตว์ป่วย ปีงบประมาณ 2561

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Hospitals Livestock&Wildlife Hospital