Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

vet

การรับสมัครนักศึกษาประจำปี

     กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปี

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์, กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์, กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัครนักศึกษา(รับตรง)

การรับนักศึกษาระบบ TCAS

          รอบที่ 1 Portfolio
          รอบที่ 2 โควต้า
                    - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
                    - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต โควตาพื้นที่
          รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
                    - เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (ประกาศ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบที่ 3 *ข้อมูล ณ วันที่ 24พ.ค.61) new2

การจัดการศึกษา

  • ชั้นปีที่ 1 การจัดการศึกษาระดับเตรียมสัตวแพทย์ ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และรายวิชาด้านการพัฒนามนุษย์
  • ชั้นปีที่ 2-3 การจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประกอบด้วย การเรียนการสอนและปฏิบัติในกลุ่มวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย ชีวเคมี พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา เภสัชวิทยา พิษวิทยา ปรสิตวิทยา สัตวศาสตร์ รวมถึง ระเบียบวิธีวิจัยและการแก้ปัญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย์
  • ชั้นปีที่ 4-5 การจัดการศึกษาระดับคลินิก ครอบคลุมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาทั้งทางด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข กฎหมาย และจรรยาบรรณ
  • ชั้นปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนคลินิกปฏิบัติ ครอบคลุมการฝึกคลินิกปฏิบัติในทุกชนิดสัตว์ ประกอบด้วย สัตว์เล็ก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ม้า สุกร และคลินิกปฏิบัติสัตวแพทย์สาธารณสุข รวมไปถึงการทำโครงการวิจัย

กิจกรรมนักศึกษา

     กิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัตินอกเหนือจากขอบเขตของหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยนักศึกษาจะดำเนินการจัดกิจกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้จะดำเนินการโดยนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดขึ้น และผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ภาวะผู้นำ รู้จักการทำงานเป็นทีม การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในด้านการรับผิดชอบตนเอง โดยทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย โดยมีการส่งเสริมในรูปแบบของสโมสรนักศึกษา ชมรมต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมนักศึกษาจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ และเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ดังนี้

     1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
     2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
     3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
     4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
     5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ รวมถึงเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอย่างเป็นทางการ

พิธีไหว้ครู
    พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาช้านาน และปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงาม และส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความกตัญญู รู้คุณ และรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ แก่ศิษย์

งานเบิกฟ้ากิจกรรม
     เป็นการนำเสนอกิจกรรมของชมรมต่างๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ทีได้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละชมรมจัด และสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ ได้ตรงตามความสนใจ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้น ทำให้นักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

     มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหน่วยงานเป็นผู้จัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) หรือเรียกว่า สโมสรนักศึกษา เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมของส่วนงาน และให้ความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่หลักในการดูแลและจัดกิจกรรมทั้งปวงของนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ความสะดวกแก่การจัดกิจกรรมของชมรมต่าง

ชมรมภายใต้สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีทั้งหมด จำนวน 9 ชมรม ดังนี้

     1. ชมรมคนรักสัตว์ศาลายา
     2. ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า
     3. ชมรมฝึกสุนัขนิสัยดี
     4. ชมรมสัตวแพทย์อาสา
     5. ชมรมปลาเป็นว่ายทวนน้ำ
     6. ชมรมปลาสวยน้ำใส
     7. ชมรมขี่ม้า
     8. ชมรมสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
     9. ชมรมดนตรี

คุณอยู่ที่: หน้าแรก DVM Admission