Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Research1

งานบริหารการวิจัย

สุขภาพมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม (One Health)

ด้านการวิจัย

Figure1

หน่วยบริหารงานวิจัย:   
     หน่วยบริหารการวิจัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและประสานงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์  รวมทั้งการให้บริการงานวิจัย และรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานงานการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุน การผลิตงานวิจัยของคณะฯ

Move: จดหมายข่าว งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(ธันวาคม 2559) 
Move: จดหมายข่าว งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2(มกราคม 2560) 
Move: จดหมายข่าว งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3(กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560) 
Move: จดหมายข่าว งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย ปีที่ 1 ฉบับที่ 4(เมษายน-มิถุนายน 2560) new3

figure2

ศูนย์วิจัย:   
     ศูนย์วิจัย  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย  จัดการประชุมทางวิชาการ  และแลกเปลี่ยนนักวิจัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล  โดยในปัจจุบันคณะฯ  มีศูนย์วิจัยสนับสนุนด้านการวิจัย ได้แก่ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ ศูนย์แรกรับ ฟื้นฟูและกักกันโรคในสัตว์ป่าของกลาง สัตว์อพยพและสัตว์ต่างถิ่น สถานวิจัยสัตว์เขตร้อน                                                       

figure3

เครื่องมือวิจัย:
     เครื่องมือวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันสมมุติฐานการวิจัย หรือตอบคำถามการวิจัยได้ตรงประเด็น  โดยเครื่องมือการวิจัยของคณะฯ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และไวรัสวิทยา ห้องปฏิบัติการซีรั่มวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (สำหรับสัตว์ติดเชื้อไข้หวัดนก) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ชั้นสูง ห้องปฏิบัติการพยาธิ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์                         

figure4

ความสำเร็จและรางวัล:
    คณะฯ สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอด มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถต่อยอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้                    

figure5

ผลงานวิจัย:
   ในการสร้างผลงานวิจัยของคณะฯ มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงบนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)  และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของประเทศ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าหาความจริงอย่างจริงจังด้วยระบบและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย อันสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ในการช่วยลดปัญหาการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ                                                       

figure6

วารสารงานวิจัย:
  วารสารวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางด้านการสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ บนพื้นฐานการประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทย์และการแพทย์เพื่อยังประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์  อันเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ ปัจจุบันวารสารวิจัยของคณะฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI                                                                     

 

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัยประจำปี 2562 PDF icon new2

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Research