Asst. Prof.Dr.Sarin Suwanpakdee

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรินทร์ สุวรรณภักดี

Asst. Prof.Dr.Sarin Suwanpakdee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Assistant Professor
02-441-5242-4 ต่อ 1201
วุฒิการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ภาระงาน