บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 podjana

อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

02-441-5242-4

podjana.wat@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสัตว์เล็ก

phingphol

ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2222 , 2235

phingphol.cha@mahidol.ac.th

grisnarong

อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

02-441-5242-4 ต่อ 2215

grisnarong.won@mahidol.ac.th

duangthip

02-441-5242-4 ต่อ 2227

duangthip.cha@mahidol.ac.th

paitoon

อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

02-441-5242-4 ต่อ 2219

paitoon.sri@mahidol.ac.th

sukanya

02-441-5242-4

sukanya.man@mahidol.ac.th

maturawan

ผศ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2211

maturawan.tun@mahidol.ac.th

rungrote

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 1411 , 2219

rungrote.osa@mahidol.ac.th

somsak

02-441-5242-4 ต่อ 2217

somsak.wat@mahidol.ac.th

walasinee

ศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

02-441-5242-4 ต่อ 1400

walasinee.sak@mahidol.ac.th

panithi

02-441-5242-4 ต่อ 2255

panithi.suk @mahidol.ac.th

nawarus

ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2213

nawarus.pra@mahidol.ac.th

supattra

สพ.ญ.สุพัตรา กิจไพบูลย์

ผู้ช่วยอาจารย์

02-441-5242-4

supattra.kij@mahidol.ac.th

somkiat

02-441-5242-4 ต่อ 2213

somkiat.hua@mahidol.ac.th

ruangrat

02-441-5242-4 ต่อ 2224

ruangrat.bud@mahidol.ac.th

sekkarin

อ.ดร.น.สพ.เศกรินทร์ พลอยเพ็ชร์

อาจารย์

02-441-5242-4

sekkarin.plo@mahidol.ac.th

kanokwan

สพ.ญ.กนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยอาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

02-441-5242-4

kanokwan.sut@mahidol.ac.th

thirawut

อ.ดร.น.สพ.ถิรวุฒิ คงตาทราย

อาจารย์

02-441-5242-4

thirawut.kon@mahidol.edu

piyachat

สพ.ญ.ปิยะฉัฐ แสงสว่างค์

ผู้ช่วยอาจารย์

02-441-5242-4

piyachat.sae@mahidol.ac.th

jeerawat

ผศ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 1539

jeerawat.soo@mahidol.ac.th

sataporn

อ.ดร.น.สพ.สถาพร โพธิ์จันทจินดา

อาจารย์

02-441-5245-6 ต่อ 2112 , 2110

sataporn.pho@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

roschong

02-441-5242-4 ต่อ 2223

roschong.boo@mahidol.ac.th

podjana

02-441-5242-4

podjana.wat@mahidol.ac.th

nae

02-441-5242-4 ต่อ 2232

nae.tan@mahidol.edu

poommate

น.สพ.ภุมเมศ ชุ่มชาติ

ผู้ช่วยอาจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2210

poommate.cho@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสัตว์ทดลอง

kewvaree

สพ.ญ.เกวลี หอมเมือง

ผู้ช่วยอาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

02-441-5242-4

kewvaree.hom@mahidol.ac.th

yada

สพ.ญ.ญาดา จันทร์หิรัญ

ผู้ช่วยอาจารย์

02-441-5242-4

yada.jan@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาม้า

parichart

อ.ดร.สพ.ญ.ปาริชาติ เทเสนา

อาจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 12223

parichart.tes@mahidol.ac.th

ruethaiwan

อ.ดร.สพ.ญ.ฤทัยวรรณ วินิจกำธร

อาจารย์

02-441-5242-4

ruethaiwan.vin@mahidol.ac.th

pusprapa

สพ.ญ.พรรษประภา จันทร์ดี

ผู้ช่วยอาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

02-441-5242-4 ต่อ 2207

pusprapa.jan@mahidol.ac.th

nuttawut

อ.ดร.น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร

อาจารย์

02-441-5242-4

nuttawut.nuc@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสัตว์เคี้ยวเอื้อง

sudsaijai

02-441-5242-4 ต่อ 1531

sudsaijai.kor@mahidol.ac.th

bunlue

02-441-5242-4 ต่อ 1537

bunlue.kor@mahidol.ac.th

jitkamol

02-441-5242-4 ต่อ 1528

jitkamol.tha@mahidol.ac.th

chowalit

ผศ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

02-441-5242-4 ต่อ 1518

chowalit.nak @mahidol.ac.th

sarawut

อ.ดร.น.สพ.สราวุฒิ ทักษิโณรส

อาจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2204

sarawut.tak@mahidol.ac.th

natcha

อ.ดร.สพ.ญ.ณัชชา ทองเรือง

อาจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2210

natcha.tho@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสัตว์น้ำ

wanna

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 1520

wanna.sir@mahidol.ac.th

prawporn

อ.ดร.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรักษ์

อาจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 1416

prawporn.tha @mahidol.ac.th

rangsima

สพ.ญ.รังสิมา สุจิตโตสกุล

ผู้ช่วยอาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

02-441-5242-4 ต่อ 1416

rangsima.suj@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสุกร

kampon

รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ

รองศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 1526

kampon.kae@mahidol.ac.th

Panida

02-441-5242-4 ต่อ 2229

panida.chn@mahidol.ac.th

siriporn

02-441-5242-4 ต่อ 2208

siriporn.tan@mahidol.edu

dusit

ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 1511

dusit.lao@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

anuwat

02-441-5242-4 ต่อ 2207,1201

anuwat.wir@mahidol.ac.th

natharin

ผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2231

natharin.nga@mahidol.ac.th

sarin

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรินทร์ สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2207,1201

sarin.suw@mahidol.ac.th

khuanwalai

อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น

อาจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2246

khuanwalai.mal@mahidol.ac.th

sineenard

02-441-5242-4

sineenard.jie@mahidol.ac.th

mookmanee

อ.ดร.สพ.ญ.มุกมนี ตันสกุล

อาจารย์

02-441-5242-4

mookmanee.tan@mahidol.ac.th

กลุ่มวิชาสัตว์ปีก

pacharaporn

อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ ขำพิมพ์

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

02-441-5242-4 ต่อ 2256

pacharaporn.ana@mahidol.ac.th

rapeewan

02-441-5242-4 ต่อ 2234

rapeewan.tha@mahidol.ac.th

schwann

น.สพ.ชวาล ชูวัฒนขจร

ผู้ช่วยอาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

02-441-5242-4 ต่อ 2212

schwann.chu@mahidol.ac.th

surapatana

น.สพ.สุรพัฒน์ ลีวัฒนาไพศาล

ผู้ช่วยอาจารย์

02-441-5242-4 ต่อ 2212

surapatana.lee@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

kanjana

นางสาวกาญจณา ประสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-441-5242-4 ต่อ 2210

kanjana.prg@mahidol.ac.th

phoruthai

นางสาวพอฤทัย ช้างบุญมี

นักวิทยาศาสตร์

02-441-5242-4 ต่อ 1416

phoruthai.cha@mahidol.ac.th

pornjit

นางสาวพรจิตร โตมอญ

พนักงานทั่วไป

02-441-5242-4 ต่อ 1416

pornjit.tho@mahidol.ac.th

sarayut

นายศรายุทธ เอี่ยมคง

พนักงานประจำห้องทดลอง

02-441-5242-4 ต่อ 1802

sarayut.aig@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved