ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข


49

 

     ชื่อ-สกุล: รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงสุกัญญา มณีอินทร์

     วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)
     เบอร์ติดต่อ: 
i-33-2202

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Cryopreservation of male gamete in dog and cat
- Immonohistochemistry
Responsible Disciplines for Teaching:
- วิทยาการสืบพันธุ์สนัขและแมว

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย(ผู้วิจัยหลัก)

1. Manee-in, S. and Srisuwatanasagul, S. 2011. Proliferation and apoptosis in normal bitch mammary tissues in relation to progesterone level. Comp Clin Path. DOI:10.1007/s00580-010-1144-9.

2. Manee-in, S. Thiengthiantham, P., Prommapan, C. and Kaeoket, K. 2011. Immunolocalization of estrogen receptor beta, androgen receptor and Ki-67 protein in testicular tissues of unilateral cryptorchidism boar. Thai J Vet Med. 41(1):65-69.

3. Manee-in, S., Srisuwatanasagul, S., Lohachit, C. and Sirivaidyapong, S. 2009. The number of ERα and PR in the mammary glands of bitches with and without tumor mass using immunohistochemical assay. Comparative Clinical Pathology, 18(3): 221-227. มี impact factor 0.338

4. Manee-in, S., Srisuwatanasagul, S., Lohachit, C., Suwimonteerabutr, J. and Sirivaidyapong, S. Estrogen receptor alpha(ERα) and progesterone receptor (PR) in the mammary gland of bitches during different stages of estrous cycle. Comparative Clinical Pathology, 19(2):173-178. มี impact factor 0.338

5. Manee-in, S., Srisuwatansagul, S., Lohachit, C., Suwimonteerabutr, J. and Sirivaidyapong, S.2009. The effect of a long-acting GnRH agonist (deslorelin) on estrogen receptor alpha (ERα) and progesterone receptor (PR) in canine mammary tissues. Thai J. Vet Med. 39(1):31-40.

6. Manee-in, S. 2009. Estrogen and progesterone receptors in canine mammary tissues. JAAS.2(1-2):21-26.

ผลงานวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

1. Chatdarong, K., Axnér, E., Manee-in, S., Thuwanut, P. and Linde-Forsberg, C. 2007. Pregnancy in the domestic cat after vaginal or transcervical insemination with fresh and frozen semen. Theriogenology. 68(9):1326-1333.

2. Chatdarong, K., Ponglowhapan, S., Manee-in, S. and Pongphet, K.2006, Use of propofol for electroejaculation in domestic cats. Theriogenology. 66:1615-1617.

3.Thummaruk, P., Tienthai, P., Manee-in, S. and Srisuwatanasagul, S.2010. Expression of progesterone receptor in the utero-tubal junction after intra-uterine and deep intra-uterine insemination in sows. Reprod Dom Anim.45(5):e26-e31.

4. Thongphakdee, A., Siriaroonrat, B., Manee-in, S.,Klincumhom, N.,Kamolnorranath, S.,Chatdarong, K. and Techakumphu, M.2010. Intergeneric somatic cell nucleus transfer in marble cat and flat-headed cat. Theriogenology.73(1):120-128.

5. Chatdarong, K., Thuwanut, P., Manee-in, S. and Lohachit, C.2010. Effect of thawing temperature and post-thaw dilution on the quality of cat spermatozoa. Reprod Dom Anim.45(2):221-227.

6. Tharasanit, T., Manee-in, S., Khamenkhetwit, P., Sirivaidyapong, S. and Lohachit, C.2007. The effect of cold storage on the quality of stallion semen and pregnancy rate after artificial insemination. Thai J Vet Med. 37(4):39-48.

7. Srisuwatanasagul, S., Manee-in, S., Raksaseri, P. and Srisuwatanasagul, K. 2009.Proliferation and apoptosis of the bitch ovary during the different stages of the estrous cycle. 39(3):217-224.

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

Proceeding

1. Manee-in, S., Srisuwatanasagul, S. and Adirekthaworn, A.2007. Cell proliferation in different cell types of the buffalo ovary. Prceeding of the 33rd Thai Veterinary Medical Association. Bangkok, Thailand,Abstract.p.139.

2. Srisuwatanasagul, S., Manee-in, S. and Raksaseri, P. 2008. Proliferation of the bitch ovary during different stages of the oestrous cycle. Proceeding 7th Chula. Univ.Vet.Sci.Ann.Con.p.57.

3. Manee-in, S., Tharasanit, T., Kunkitti, P., Pianchop, S., Buarpung, S., Pojprasath, T. and Srisuwatanasagul, S. 2008. Proceeding 15th FAVA Congress 2008. p.325.

4. Manee-in, S. and Srisuwatanasagul, S.2009. Apoptosis in normal bitch mammar tissues in relation to ovarian steroid hormones. Proceeding of ASVP conf. & Ann Meeting TAVLD.421

5. Manee-in, S., Srisuwatanasagul, S.,Tummaruk, P. and Kesdandsakonwut, S.2009. Study of sex steroid receptors in true hermaphrodite gilts. Proceeding of 4th ASVP Conf & Ann Meeting TAVLD.422

6. Termviriyakul, R., Prachyanuntakul, W., Tharasanit, T. and Manee-in, S. 2009. The effect of cryopreservation on semen quality of domestic cats. Proceeding of 2nd FASAVA.522-523

7. Prapaiwan, N., Punjachaipornpol, S., Yamtang, D., Tharasanit, T., Kaeoket, K., and Manee-in, S. 2010. Effects of low-density lipoprotein on the quality of canine epididymal spermatozoa following freezing and thawing. The 36th Thai Veterinary Medical Association, The International Conference on Veterinary Science,Thailand,2nd-5th November2010

8. Manee-in, S. and Srisuwatanasagul, S.2010.Expression of estrogen receptor beta in normal bitch mammary tissues during different stages of estrous cycle. The 36th Thai Veterinary Medical Association, The International Conference on Veterinary Science, Thailand,2nd-5th November2010

9. Manee-in, S. and Srisuwatanasagul, S.2010.Oxytocin receptor in the uterine an placental tissues of dystocia bitch. The 36th Thai Veterinary Medical Association, The International Conference on Veterinary Science, Thailand, 2nd-5th November2010

10. Manee-in, S., Srisuwatanasagul, S. and Kaeoket, K.2011. The expression of estrogen receptor subtype beta on cryopreserved boar spermatozoa. The 5th Congress of Asian Pig Veterinary Society