ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

รองศาสตราจารย์


18

 

     ชื่อ-สกุล: รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์.บรรลือ กรมาทิตย์สุข

     วุฒิการศึกษา: D.V.M. , M.S.(Obstetrics and Gynaecology),
                          Ph.D.(Obstetrics and Gynaecology)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1537

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Postpartum Ovarian Disorders
- Reproductive Hormone Analysis
- Hormonal Manipulation of Oestrous Cycle
- Ultrasonography
- Dairy Cattles

Responsible Disciplines for Teaching:
- Bovine Obstetrics and Gynaecology
- Reproductive Endocrinology
- Reproductive Biotechnology
- Ruminant Medicine
- Production Medicine

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ผลงานวิจัย (ผู้วิจัยหลัก) ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1) หฤทัย หาญประสานกิจ, นายิกา บูรณตระกูล, ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์, พรรณพงา แสงสุริยะ และ บรรลือ กรมาทิตย์สุข. ผลของปริมาณสารแอนติเจนต่อระดับแอนติบอดี้ต่อต้านอนุพันธ์ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระต่าย. 2548. สัตวแพทยสาร 56(3): 47-58.

2) บรรลือ กรมาทิตย์สุข และ สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข. การกำหนดโปรแกรมการสืบพันธุ์ในแม่โคนมหลังคลอด. 2549. สัตวแพทยสาร 57(1): 56-72.

3) Rungroj K, Intharamanee S, Buranasinsup S, Chantong B, Kornmatitsuk B, 2010: Determination of non-esterified fatty acids in bovine serum: evaluation of a modified Randox NEFA® kit with reduced sample and reagent volumes. J Thai Vet Med Assoc 60(1-3), 9-17.

ผลงานวิจัย (ผู้วิจัยหลัก) ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1) Kornmatitsuk B, Königsson K, Kindahl H, Gustafsson H, Forsberg M, Madej A, 2000: Clinical signs and hormonal changes in dairy heifers after induction of parturition with PGF2alpha. J Vet Med Series A 47, 395-409.

2) Kornmatitsuk B, Veronesi MC, Madej A, Dahl E, Ropstad E, Beckers JF, Forsberg M, Gustafsson H, Kindahl H, 2002: Hormonal measurements in late pregnancy and parturition in dairy cows–possible tools to monitor foetal well being. Anim Reprod Sci 72, 153-164.

3) Kindahl H, Kornmatitsuk B, Königsson K, Gustafsson H, 2002: Endocrine changes in late bovine pregnancy with special emphasis on fetal well-being. Domest Anim Endocrinol 23(1-2), 321-328.

4) Kornmatitsuk B, Franzén G, Gustafsson H, Kindahl H, 2003: Endocrine measurements and calving performance of Swedish Red and White and Swedish Holstein dairy cattle with special respect to stillbirth. Acta Vet Scand 44(1-2), 21-33.

5) Kornmatitsuk B, Dahl E, Ropstad E, Beckers JF, Gustafsson H, Kindahl H, 2004: Endocrine profiles, haematology and pregnancy outcomes of late pregnant Holstein dairy heifers sired by bulls giving a high or low incidence of stillbirth. Acta Vet Scand 45(1-2), 47-68.

6) Kindahl H, Kornmatitsuk B, Gustafsson H, 2004: The cow in endocrine focus before and after calving. Reprod Domest Anim 39(4), 217-221.

7) Kornmatitsuk B, Thitaram C, Kornmatitsuk S, 2007: Measurement of faecal progesterone metabolites and its application for early screening of open cows post-insemination. Reprod Domest Anim 42(3), 238-342.

8) Kornmatitsuk B, Chantaraprateep P, Kornmatitsuk S, Kindahl H, 2008: Different types of postpartum ovarian activity affected by the exposure of heat stress and subsequent reproductive performance in Holstein lactating cows. Reprod Domest Anim 43(5), 515-519.

9) Kornmatitsuk S, Chantaraprateep P, Kornmatitsuk B, Larsson B. 2009: Characteristics of oestrous cycles in Holstein cross-bred dairy heifers. Trop Anim Health and Prod. 41(3), 337-344.

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

1) ชื่อโครงการวิจัย: การวัดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากตัวอย่างอุจจาระ โดยวิธีเอนไซม์อิมมูโนเอสเซ เพื่อตรวจดูการทำงานของรังไข่ และการนำไปใช้ตรวจการตั้งท้องระยะต้นในโคนม (Assessment of ovarian functions based on fecal progesterone enzyme immunoassay and its applications for early pregnancy test in dairy cows) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2546 จำนวนเงิน 200,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี (ก.ค. 46-มิ.ย. 47)

2) ชื่อโครงการวิจัย: การศึกษาการทำงานของรังไข่หลังคลอดในแม่โคนมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์ (Study on resumption of postpartum ovarian activity in Thai Holstein dairy cows) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2547 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวนเงิน 480,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี (ก.ค. 47-มิ.ย. 49)

3) ชื่อโครงการวิจัย: อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อภาวะสมดุลของพลังงานในร่างกาย และการทำงานของรังไข่หลังคลอดของแม่โครีดนมในเขตร้อนชื้น: การทดสอบโดยใช้โรงเรือนแบบปรับอุณหภูมิเป็นโมเดล (Environmental effects on metabolic profiles and postpartum ovarian functions of lactating dairy cows in the tropics: use of evaporative cooling system as a model) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 จำนวนเงิน 400,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี (ก.ค. 50-มิ.ย. 51)

4) ชื่อโครงการวิจัย: อิทธิพลความสมดุลของพลังงานต่อสภาวะการทำงานของรังไข่หลังคลอด และผลสำเร็จของการใช้โปรแกรมฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ในแม่โครีดนม (Influence of energy balance on postpartum ovarian function and the success of hormonal induced-ovulation protocol in lactating cows) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวนเงิน 480,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี (ก.ค. 50-มิ.ย. 52)

5) ชื่อโครงการวิจัย: การตรวจวิเคราะห์และการพัฒนาชุดทดสอบสารเพรกแนนส์ เพื่อติดตามการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ป่า (Pregnane analysis and test kit development for the reproductive assessment in domestic and non-domestic species) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551-52 ผ่านทางมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน 820,000 บาท และเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี (ต.ค. 2550-ก.ย. 2552)

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

1) พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป, บรรลือ กรมาทิตย์สุข และสุดสายใจ กรมาทิตย์สุข. 2550. การจัดการและเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ในโคนม. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 256 หน้า.

2) Kornmatitsuk B, Königsson K, Kindahl H, Gustafsson H, Forsberg M, Madej A. 1999. Hormonal and blood morphological changes in dairy heifers after induction of parturition with PGF2alpha. The 3rd Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction, 26-27 November 1999, Anger, France.

3) Kornmatitsuk B, Königsson K, Kindahl H, Gustafsson H, Forsberg M, Madej A, Veronesi MC. 2000. Clinical signs, body temperature and hormonal changes in dairy heifers after induction of parturition with PGF2alpha. The 14th International Congress on Animal Reproduction, 2-6 July 2000, Stockholm, Sweden.

4) Veronesi MC, Kindahl H, Gustafsson H, Kornmatitsuk B. 2000. Effect of ACTH-analogue treatment on post partum ovarian activity in dairy cows after induction of parturition with PGF2alpha. The 14th International Congress on Animal Reproduction, 2-6 July 2000, Stockholm, Sweden.

5) Kornmatitsuk B, Forsberg M, Gustafsson H, Kindahl H. 2000. Endocrine and clinical changes in late pregnant dairy cows with special emphasis on stillbirth. The 13th Meeting: Pregnancy, Parturition and Postpartum, 8-9 September 2000, Olsztyn, Poland. (oral presentation)

6) Kornmatitsuk B, Veronesi MC, Madej A, Dahl E, Ropstad E, Beckers JF, Forsberg M, Gustafsson H, Kindahl H. 2000. Hormonal measurements in late pregnancy and parturition in dairy cows-possible tools to monitor foetal well-being. The 4th Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction, 23-25 November 2000, Prague, Chez Republic.

7) Kornmatitsuk B, Dahl E, Ropstad E, Beckers JF, Forsberg M, Gustafsson H, Kindahl H. 2001. Monitoring of foetal viability with endocrine parameters during late pregnancy and parturition in dairy cows. The 5th Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction, 13-15 September 2001, Vienna, Austria.

8) Kornmatitsuk B, Gustafsson H, Kindahl H. Endocrine aspects of stillbirth in late pregnant dairy cows. 2001. The 14th Meeting: Pregnancy, Parturition and Postpartum, 16-17 November 2001, Utrecht, The Netherlands. (oral presentation)

9) Kornmatitsuk S, Kornmatitsuk B, Chantaraprateep P, Larsson B. 2006. Monitoring of certain ultrasonical findings and secondary signs as aids for oestrous/ AI timing assessment in dairy herds. The 32nd Annual Conference of Thai Veterinary Association 2006, Bangkok, Thailand. (poster and oral presentation)

10) Kornmatitsuk B, Charoenyongyoo P, Pattharanukulkit K, Akkhawat- tanangkul Y, Chaiprasat S, Kornmatitsuk S. 2008. A simple technique for minimal dose DIUI in PMSG multiple-ovulating dairy heifers. The 16th International Congress on Animal Reproduction, 13-17 July 2008, Budapest, Hungary.

11) Kornmatitsuk S, Kornmatitsuk B, Chantaraprateep P, Larsson B. 2008. A spontaneous delayed post-ovulatory progesterone rise discovered in Indigenous-Holstein cross-bred dairy heifers. The 16th International Congress on Animal Reproduction, 13-17 July 2008, Budapest, Hungary.