ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


24

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงพนิดา ชนาภิวัฒน์

     วุฒิการศึกษา: D.V.M. ,Ph.D.
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2229

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)