ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

รองศาสตราจารย์


7

 

     ชื่อ-สกุล: รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ จิตรกมล ธนศักดิ์
                       
     วุฒิการศึกษา: สพ.บ.,วท.ม.(เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์),
                          Ph.D. (Bovine Management)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1528

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Nutrition, Immunology and Medicine
- Bovine Medicine & Management
- Metabolic Disorder in Ruminant
- Milk Production
- The study of Monitors

Responsible Disciplines for Teaching:

- Ruminant Medicine
- Clinical Clerkship in Ruminant
- Principle of Livestock Production
- Body Structure and Function (GI of Ruminant)
- Research Methodology

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

Chuaychoo, K., Thempachana, O., Ngamwongsatit, P., Thanasak, J. A study on the composition and microbiology of raw milk from three breeds of buffalo in Thailand. 2013. Source of the Document Buffalo Bulletin 32 (SPECIAL ISSUE 2), pp. 1311-1315.

Thanasak, J., Jittakhot, S., Kosulwat, S., Rukkwamsuk, T. Fatty acid profile of ruminal fluid, plasma and milk fat of dairy cows fed soybean and sunflower oil-rich diets, without effects on milk production. 2010. Kasetsart Journal - Natural Science 44 (5), pp. 837-849

Thanasak, J., Sangkachai, N., Imsawang, K., Jittakhot, S. Evaluation of the appropriate diagnostic tools for intra-mammary infection in lactating dairy goats. 2009. Kasetsart Journal - Natural Science 43 (2), pp. 288-296.

Thanasak, J., Müller, K.E., Dieleman, S.J., (...), Noordhuizen, J.P.T.M., Rutten, V.P.M.G. Effects of polyunsaturated fatty acids on the proliferation of mitogen stimulated bovine peripheral blood mononuclear cells. 2005. Veterinary Immunology and Immunopathology 104 (3-4), pp. 289-295.

Jorritsma, R., Thanasak, J., Houweling, M., Noordhuizen, J.P.T.M., Müller, K.E. Effects of a single dose of dexamethasone-21-isonicotinate on the metabolism of heifers in early lactation. 2004. Veterinary Record 155 (17), pp. 521-523.

Thanasak, J., Rutten, V.P.M.G., Schonewille, J.T.H., (...), Noordhuizen, J.P.T.M., Müller, K.E. Effect of a dietary n-6 polyunsaturated fatty acid supplement on distinct immune functions of goats. 2004. Journal of Veterinary Medicine Series A: Physiology Pathology Clinical Medicine 51 (1), pp. 1-9.

Thanasak, J., Jorritsma, R., Hoek, A., (...), Rutten, V.P.M.G., Müller, K.E. The effects of a single injection of dexamethasone-21-isonicotinate on the lymphocyte functions of dairy cows at two weeks post partum. 2004. Veterinary Research. 35 (1), pp. 103-112

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

 backfront
โคนมระยะเปลี่ยนผ่าน : โรค การวินิจฉัย การรักษา ISBN : 978-611-90302-1-3

GI Metabolic Guide

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและเมตาบอลิสมในโค


01 Cover Page 1 01 Cover Page 2

ปรุงอาหารโครม ใน 10 กระบวน ISBN : 978-616-394-745-1