ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


10

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เชาวลิต นาคทอง
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M., M.PH., M.S.(Nutrition)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1518

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Dairy Production, Medicine and Surgery
- Bovine Mastitis, Metabolic
- Disease and Lameness
- Poultry Nutrition

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Bovine Restraint
- Laboratory Animal Management and Medicine
- Bovine Medicine and Surgery

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)