ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


30

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ไพฑูรย์ ศรีมนตรี
                       
     วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Biotechnology)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2219

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

 

 

 

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)