ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


31

      ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูณิกา งามวงศ์สถิต

                       
     วุฒิการศึกษา: B.Sc. (Medical Technology).,M.Sc. (Medical Technology)
                          Ph.D. (Biotechnology)        
     เบอร์โทร: i-33-2231 , +662 441 5242-4 ext. 2231
       เบอร์มือถือ: +669 2415 6145  โทรสาร: +662 441 0933
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Enteric foodborne pathogens in livestock animals and public health
- Antimicrobial resistant (AMR) in livestock and small animals
- Development of rapid detection test for bacterial foodborne pathogens and their toxins
- Bacterial Zoonosis
- Detection of antimicrobial susceptibility in pathogenic bacteria

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Food Safety I
- Food Safety II
- Laboratory for Food Safety
- Clerkship in Veterinary Public Health I
- Laboratory of Veterinary Microbiology and Immunology

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

Publications

1. Ngamwongsatit B, Tanomsridachchai W, Suthienkul O, Urairong S, Navasakuljinda W, Janvilisri T. Multidrug resistance in Clostridium perfringens isolated from diarrheal neonatal piglets in Thailand. Anaerobe 2016; 38: 88-93.

2. Putsathit P, Kiratisin P, Ngamwongsatit P, Riley TV. Clostridium difficile infection in Thailand. Int J Antimicrob Agents 2015; 45: 1-7.

3. Chuaychoo K, Thempachana O, Ngamwongsatit P, Thanasak J. A study on the composition and microbiology of raw milk from three breeds of buffalo in Thailand. Buffalo Bulletin 2013; 32: 1311-5.

4. Chankhamhaengdecha S, Hadpanus P, Aroonnual A, Ngamwongsatit P, Chotiprasitsakul D, Chongtrakool P, Janvilisri T. Evaluation of multiplex PCR with enhanced spore germination for detection of Clostridium difficile from stool samples of the hospitalized patients. Biomed Res Int. 2013; 875437.

5. Pachanon R, Ngamwongsatit P, Siripanichgon K, Suthienkul O. Detection of enterotoxigenic Escherichia coli in diarrheal piglets by polymerase chain reaction. Thai J Genet 2013; S(1): 317-20.

6. Nakkeaw U, Borthong J, Pornruangwong S, Ngamwongsatit P, Siripanichgon K, Suthienkul O. Evaluation of the specificity of published primers for detecting Salmonella enterica subspecies enterica. Thai J Genet 2013; S(1): 290-4.

 

 

งานวิจัย

Research Projects (Principal Investigator)

1. การตรวจหายีนก่อโรคของเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรของประเทศไทยด้วยวิธี multiplex PCR (Identification the virulence genes of Streptococcus suis isolated from healthy swine in Thailand by multiplex PCR). Grant Funding by New Research Grant, Mahidol University, 2008.

2. ศึกษาความชุกและยีนสร้างสารพิษของเชื้อ Clostridium perfringens ที่พบในลูกสุกร (Prevalence and toxin characterization of Clostridium perfringens isolated from piglets). Grant Funding by Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, 2009.

3. พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยยีนสร้างสารพิษของเชื้อ Clostridium perfringens ด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) (Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique for detection of toxin genes in Clostridium perfringens). Grant Funding by The Thailand Research Fund, 2009-2011.

4. การศึกษาความไวของเชื้อ Clostridium perfringens ที่แยกจากลูกสุกรต่อยาปฏิชีวนะ
(Antimicrobial susceptibility testing of Clostridium perfringens isolated from piglets). Grant Funding by Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, 2010.

5. การศึกษาความชุกของเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนในโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทรในช่วงปี 2553-2555 (Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in companion animals isolated from Prasu-Arthorn animal hospital during 2010-2012). Funding by Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, 2012

6. การศึกษาเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพจากตาม้า (The study of bacterial and fungal isolation and antimicrobial susceptibility test of bacteria isolated from equine’s eyes). ). Funding by Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, 2013.

7. Prevalence and BMD susceptibility of Clostridium difficile isolates from diarrheal piglets in Thailand. Funding by Zoetis Company, 2016.

Research Projects (Collaborative)

1. การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ในกระแสเลือดและในเต้านมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ (The study of the cell mediated immunity in peripheral blood and milk of mastitis cow)

2. การศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อ เอ็นเซ็บฟาลิโตซุน คูนิคูไล ในกระต่ายที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อนการเรียนการสอนแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
(Serological survey of Encephalitozoon cuniculi in rabbits at the Veterinary teaching hospital, Mahidol University)

3. เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาท่อสวนปัสสาวะในสุนัขหน่วยสัตว์วิกฤตโดยวิธีปกติและวิธีปลอดเชื้อ (Comparison of urinary tract infection in indwelling urine catheterization dogs in critical care unit between general procedure group and aseptic technique procedure group)

4. การศึกษาระดับและคุณสมบัติของสารสกัดแทนนินในพืชอาหารสัตว์ที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำนมดิบ (Studied on quantities and properties of tannin extracted from animal roughage effects to bacterial growth inhibition)

5. การตรวจพิสูจน์เชื้อ Clostridium difficile และการศึกษาความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ
(Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing of Clostridium difficile in Thailand)

6. คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามสายการผลิตของไส้อั่วในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
(Microbiological quality along a selected production line of Northern Thai sausage in Chiang Mai province, Thailand)

7. การศึกษาเชิงสำรวจความชุกของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกรป่าปกติในประเทศไทย (Prevalence of Streptococcus suis in healthy wild boars of Thailand)

8. การตรวจ Escherichia coli สายพันธุ์ที่ก่อโรคและการดื้อยาต้านจุลชีพในลูกสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วง (Detection of pathogenic Escherichia coli and their antimicrobial resistance in diarrheal piglet)

9. การศึกษาเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียและความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพจากตาม้าที่มีปัญหากระจกตาเป็นแผลหลุมหรือกระจกตาอักเสบ (The study of bacterial infection and their antimicrobial susceptibility test isolated from equine’s ulcerated eyes)

10. ความไวของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อในภาคตะวันออกของประเทศไทยต่อยาต้านจุลชีพใช้ในฟาร์มไก่เนื้อ (Sensitivity of Campylobacter spp. isolated from broiler chickens in Eastern part of Thailand on antibiotics used in broiler farms)

11.การศึกษาชนิดของแบคทีเรียและความไวต่อยาต้านจุลชีพจากกระจกตาของสุนัขปกติและสุนัขที่มีภาวะกระจกตาอักเสบชนิดแผลหลุม (Investigation of bacterial microorganisms and their antimicrobial susceptibility on the cornea of normal dogs and dogs with ulcerative keratitis)

12.การลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หูดับในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว (Implementation of One Health concept in lowering of human Streptococcus suis cases in ChiangMai)

13. การศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของเชื้อ Clostridium difficile ที่แยกได้จากสุกรและผู้ป่วยในประเทศไทย (Molecular characterization of Clostridium difficile isolated from swine and patients in Thailand)

14. การเตรียมการและความท้าทายของเทคโนโลยีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่กลับมาอุบัติซ้ำ (Prospects and challenges on detection technologies for re-emerging bacterial pathogens)

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

AWARDS/ MEMBERSHIP OF INSTITUTIONS/ ACADEMIC SOCIETY OR ANY OTHER RECOGNITION

1. ISO/IEC 17025:2005 Technical Assessor, Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS), Department
of Medical Sciences, Ministry of Public Health, 2013-present.

2. ISO 19011:2011, ISO 15190:2003 and ISO15189:2012 Technical Assessor, Bureau of Laboratory
Quality Standards (BLQS), Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, 2015-present

3. BLQS Top assessor in 2015 of testing laboratories according to ISO/IEC 17025 award, Department of
Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand

Academic Presentations

1. Ngamwongsatit P, Sreesai S, Apiratwarrasakul S. Preliminary Survey Study of in vitro Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis. In 4th Asian pig veterinary society congress 26-28 October 2009, Tsukuba, Japan.

2. Ngamwongsatit P, Kaeoket K, Chankumhangdhecha S, Janvilisri T, Panbangred W.Clostridium perfringens type A is predominantly found in diarrheal piglets from local farms in Thailand. In 5th Asian pig veterinary society congress: healthy pig for healthy life, 7-9 March 2011, Pattaya, Thailand.

3. Malaisree N, Aroonnual A, Nagmwongsatit P, Janvilisri T, Chankumhangdhecha S. Clostridium perfringens Typing by Multiplex PCR. In 12th Science Expo, 2011, Bangkok, Thailand.

4. Wiratsudakul A, Fries R, Ngamwongsatit P, Pichpol D. Micobiological quality along a selected production line of Northern Thai sausage in Chiang Mai province, Thailand. Full Proceedings in 2nd International Food Safety and Zoonoses Symposium, 21-22 July 2011, Holiday Inn Hotel, Chiang Mai, Thailand.

5. Ngamwongsatit P, Simphaisarn K, Keeratikunakorn K, Ngamsukonthapusit P, Kaeoket K, Janvilisri T, Chankumhangdhecha S, Panbangred W. Toxigenic typing of Clostridium perfringens isolated from diarrheal piglets. In 15th International Congress on Infectious Diseases, 13-16 June 2012, Bangkok, Thailand.

6. Ngamwongsatit P, Suthienkul O. Identification of Vibrio cholera Isolated in Water Samples from Chao Phraya River after flooding in Bangkok. Full proceeding in The 25th National Graduate Research Conference, 4-5 October 2012, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

7. Ngamwongsatit P, Keeratikunakorn K, Simphaisarn K, Ngamsukonthapusit P, Kaeoket K, Janvilisri T, Chankumhangdhecha S, Panbangred W. Prevalence of Clostridium perfringens among local swine hedrs in Thailand. In 12th New Researchers meet TRF Senior Research, 10-12 October 2012, Phetchaburi, Thailand.

8. Saenna P, QuocToan L, Nguyen-Viet H, Hamilton K, Chotinun S, Ngamwongsatit P, Sangmaneedet S, Steele J, Unahalekhaka U, Wilcox B. Food Safety and Emerging Foodborne Pathogen in Thailand and Viet Nam. In EcoHealth 2012 conference, 16-18 October 2012, Kunming, China.

9. Pachanon R, Ngamwongsatit P, Siripanichgon K, Suthienkul O. Detection of Enterotoxigenic Escherichia coli in Diarrheal Piglets by Polymerase Chain Reaction. Full proceeding in 18th National Genetics Conference 2013 (NGC 2013), 17-19 July 2013, Bangkok, Thailand.

10. Nakkeaw U, Borthong J, Pornruangwong S, Ngamwongsatit P, Siripanichgon K, Suthienkul O. Evaluation of the Specificity of Published Primers for Detecting Salmonella enterica subspecies enterica. Full proceeding in 18th National Genetics Conference 2013 (NGC 2013), 17-19 July 2013, Bangkok, Thailand.

11.Tantawet S, Ngamwongsatit P, Kaeoket K, Thongdee M. Prevalence of Streptococcus suis in healthy wild boars of Thailand. In 6th Asian pig veterinary society congress 23-25 September 2013, Ho Chi Minh City, Vietnam.

12. Tanomsridachchai W, Theethakaew C, Junjhon J, Ngamwongsatit P, Suthienkul O. Detection of astA encoding enteroaggregative heat-stable enterotoxin 1 and antimicrobial resistance of Escheichia coli isolated in diarrheal piglets. Full proceeding in 10th KU-KPS Conference 6-7 December 2013, Nakhron-Pathom, Thailand.

Co-advisor Master’s Thesis

1.  Isolation of Vibrio cholerae and their phages in the water samples. Faculty of Public Health, Mahidol University. 2011-2013.

2.  Characterization of Vibrio cholerae isolated from clinical and environmental samples. Faculty of Public Health, Mahidol University. 2011-2014.

3.  Detection of Salmonella serogroup and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium by multiplex polymerase chain reaction. Faculty of Public Health, Mahidol University. 2011-2014.

4.  Detection of pathogenic Escherichia coli and their antimicrobial resistance in diarrheal swine. Faculty of Public Health, Mahidol University. 2011-2014.

5.  Detection of diarrheagenic Escherichia coli and Clostridium perfringens and their antimicrobial susceptibility in diarrheal piglets. Faculty of Public Health, Mahidol University. 2012-2014.

6.  Molecular typing and antibiotic susceptibility testing of Clostridium difficile in a University hospital, Thailand. Faculty of Science, Mahidol University. 2012-2014.