ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


32

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.(Second Dlass Honours)          
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2211

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Small Aminal Dermatology
- Animal Behaviour

 

Responsible Disciplines for Teaching:
- Small Animal Medicine (Dermatology and Behariour ) Pet Care

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)