ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


34

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.(Second Dlass Honours)        
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2224

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Veterinary Ophthalmology
- Feline Medicine and Surgery
- Slternative Sedicine for Animals
- Veterinary Protozoology

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Veterinary Ophthalmology
- General Veterinary Medicine, Feline Medicine
- Veterinary Soft tissue Surgery
- Infectious Siseases of Small Snimals
- Clinical Clerkship

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)