ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


39

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง วรรณา ศิริมานะพงษ์
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1520
     E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
       
     

วุฒิการศึกษา :
          PhD in Aquatic Veterinary                                                      2010-2013
         
Institute of Aquaculture, School of Natural Sciences, University of Stirling, Scotland
          Thesis: Characterisation of the immune response of the Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage) following immunomodulation and challenge with bacterial pathogens.

          M.Sc. (Aquatic Animal Diseases)                                           2002-2004
          Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
          Thesis: The effect of Asiatic Pennywort (Centella asiatica) on immune system of the White Shrimp (Litopenaeus vannamei).

          Doctor of Veterinary Medicine (Hons)                                  1996-2001
          Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
          Research project :The survey of Vibrio spp. in raw fish for Japanese sushi cooking from eight market places in Chiang Mai province.

ประสบการณ์การสอน :
          Lecturer
– Aquatic animal production, Aquatic animal medicine, Body structure and function (Aquatic animal section) and Pet care of animal (Ornamental fish)
2005-2009  2014-Present

          Adjunct Instructor (course organizer)
– Aquatic animal production     2005-2009  2014-Present
         
          Instructor
– Aquatic animal production, Aquatic animal medicine and Clinical clerkships in Aquatic animal     2005-2009  2014-Present

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Aquatic Animal Medicine
- Aquatic Animal Toxicology
- Aquatic Animal Pharmacology

Responsible Disciplines for Teaching:

- Aquaculture
- Aquatic Animal Medicine
- Aquatic Animal Clinical Rotation I
- Aquatic Animal Clinical Rotation II

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

       Sirimanapong, W., Sutanonpaiboon, J., Yanil, N., Sailasuta, A. and Chansue, N. 2004. Surgical removal of submandibular fibropapillomas in Olive Redley turtle (Lepidochelys oliva). The journal of Thai Veterinary Practitioners. 16(1):17-28.

       Chantong, B., Kampeera, T., Sirimanapong, W., Wongtongtair, S., Hutamekalin, P. and Meksuriyen, D. 2008. Antioxidant activity and cytotoxicity of plants commonly used in veterinary medicine. Acta Horticulture. (ISHS) 786:91-98.

       Chantong, B., Suranasinsup, S., Toniti, P., Suttiyotin, P., Sirimanapong, W. and Nusuetrong, P. 2010. Efficacy of extracts of Thai medical plants as an anesthetics on carp fish (Cyprinus carpio). Planta Med. 76(12):593.

       Sirimanapong, W., Thompson, K.D., Kledmanee, K., Thaijongrak, P., Collet, B., Ooi, E.L., Byron, O. and Adams, A. 2013. A comparison of immunoglobulin M (IgM) from Pangasius-related species and their reaction with anti-Pangasius hypophthalmus IgM monoclonal antibodies. Fish and shellfish immunology.34(6):1738.

       Sirimanapong, W., Ooi, E.L., Thompson, K.D., Bekaert, M., Collet, B., Tagart, J.B., Bron, J.E., Green, D.M., Adams, A. and Leaver, M.J. 2013. Effect of B-glucan on immune response genes ofPangasianodon hypophthalmus and protection against Edwardsiella ictaluri. Fish and shellfish immunology.34(6):1677.

       Sirimanapong, W., Thompson, K.D., Kledmanee, K., Thaijongrak, P., Collet, B., Ooi, E.L. and Adams, A. 2014. Optimisation and standardisation of functional immune assays for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) to compare their immune response to live and heat killed Aeromonas hydrophila as models of infection and vaccination. Fish and shellfish immunology. 40 (2):374–383.

       Sirimanapong, W., Adams, A., Ooi, E. L., Green, D. M., Nguyen, D. K., Browdy, C. L., and Thompson, K. D. 2015. The effects of feeding immunostimulant β-glucan on the immune response of Pangasianodon hypophthalmus. Fish & shellfish immunology, 45(2), 357-366.

       Sirimanapong, W., Thompson, K.D., Ooi, E.L., Bekaert, M., Collet, B., Taggart, J.B., Bron, J.E., Green, D.M., Shinn, A.P., Adams, A. and Leaver, M.J. 2015. The effects of feeding β-glucan to Pangasianodon hypophthalmus on immune gene expression and resistance to Edwardsiella ictaluri. Fish and shellfish immunology, 47(1), 595-605.


งานวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัย

     Sirimanapong, W.,Kledmanee, K., Thaijongrak, P., Thompson, K.D., Collet, B., Ooi, E.L. and Adams, A. A comparison of the effect of live and dead Aeromonas hydrophila ontheimmune response of Pangasianodon hypophthalmus. The DAA (Diseases in Asian Aquaculture) the 8th Symposium on Diseases in Asian aquaculture preceeding. Mangalore, India. 21-25 November 2011. p 75.

     Sirimanapong, W., Thompson, K.D., Nguyen Dang Khoa, Ooi, E.L., Collet, B. and Adams, A. The effect of immunostimulant β-glucan on the immune response of Pangasianodon hypophthalmus. The WAS (World aquaculture society) the AQUA 2012 Global Aquaculture securing our future proceeding. Prague, Czech Republic. 1-5 September 2012. p 1038.

Sirimanapong, W., Ooi, E.L., Thompson, K.D., Bekaert, M., Collet, B., Taggart, J.B., Bron, J.E., Green, D.M., Adams, A. and Leaver, M. Effect of β-glucan on immune response genes of Pangasianodon hypophthalmus and protection against Edwaradiella ictaluri. The 1st international conference of fish and shellfish immunology proceeding. Vigo, Spain. 25-28 June 2013. p 151.

 

Workshops          

                “Fish immunology workshop” at Wageningen University, Amsterdam, Netherlands, 17th-21st April 2011

               “Microbial community management in aquaculture workshop” at Ghent University, Ghent, Belgium, 20th -22nd August 2012

 

งานวิจัย

         1. The using Flavomycin, Xylanase and Phytase in tilapia (Oreochromis niloticus) (2017-2018)
         2. Francisella-infected tilapia and their susceptibility to Streptococcus agalactiae infection (2016-2018)
         3. Effect of flavophospholipol (flavomycin®) (Pangasianodon hypophthalmus) against Aeromonas hydrophillaandEdwardsiella ictaluri (2015-2017)
         4. Pharmagological and Toxicological Characterization of Barakol and its preparations for induction of anesthesia and sedation in Cyprinus carpio. Research grant from National Research Council of Thailand (2007-2008)
         5. The study on effect of beta-glucan and beta-glucan with organic selenium on blood component, non-specific immune response and Streptococcus iniae resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus). Research grant from Faculty of Veterinary Science, Mahidol University and Manit Tilapia Farm (2007-2008)

Study of marine white spot disease, Cryptocaryon sp. from marine fish in Thailand. Research grant from National Research Council of Thailand (2006-2008)

Memberships

     1. The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage
     2. The Veterinary Practitioner Association of Thailand
     3. Zoo and Wildlife Veterinarian Society of Thailand
     4. World Aquaculture Society (WAS
       5. Marine Alliance for Science and Technology for Scotland

Personal Contact

1.ProfAlexandra Adams
          Institute of Aquaculture, School of Natural Sciences, University of Stirling.
          E-mail alexandra.adams@stir.ac.uk
2.DrKim Thompson
          Moredun Research Institute, Pentlands Science Park, Bush Loan, Penicuik, Near Edinburgh, Scotland, UK.
          E-mail : kim.thompson@moredun.ac.uk


อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

นำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย

Sirimanapong, W., Chaichantiipayuth, C., Areechon, N. and Tangtrongpiros, J. Effect of asiatic pennywort (Centella asiatica) extract on resistance against Vibrio vulnificus in White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Postlarva. Proceedings the International conference on shrimp biotechnology:New challenges through thai shrimp industry. Queen Sirikit National Center. Bangkok, Thailand. 4-5 November 2005. 104-108.

     Chantong, B., Chumpeera, T., Sirimanapong, W., Wongtongtair, S., Hutamekalin, P., and Meksuriyen, D. Cytoprotective effect of plants commonly used in veterinary medicine against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in P19 cells. The 3rd Pharmaceutical Sciences World Congress, April 22-25, 2007, Amsterdam, The Netherlands, available at URL: http://www.parthen-impact.com/eventure/ publicAbstractView.do?id=33578; 25/04/ 2007.

     Chantong, B., Chumpeera, T., Sirimanapong, W., Wongtongtair, S., Hutamekalin, P., and Meksuriyen, D. Antioxidant activity and cytotoxicity of plants commonly used in veterinary medicine. International Conference on Medicine and Aromatic Plants. January, 15-18, 2007, Lotus Pang Suan Kaeo Hotel, Chiang Mai, Thailand, and published in proceeding p 70.

     Sukklad, S., Soontornsit, J., Kingsukon, D., Toniti, P., Chantong, B. and Sirimanapong, W. Acute toxicity and histopathological finding between quinaldine and clove oil in Amphilophus citrinellus. The 2ndCongress of the Asian Association of Veterinary Anatomists (Asian AVA) proceeding. Maruay Garden Hotel, Bangkok, Thailand. 12-14 September 2007. 53.

     Sirimanapong, W., Sukklad, S., Soontornsit, J., Kingsukon D., Toniti, P., and Chantong B*.Comparative of anesthetic effect and acute toxicity between quinaldine and clove oil in Amphilophus citrinellus. The IAAAM (International Association of Aquatic Animal Medicine) 39th Annual Conference proceedings, May 10-14, 2008, Pomezia, Italy.

    Sirimanapong, W., Buranasinsup,S., Toniti, P., Laungkajornlert, W., Soparkwijit, W.and Chantong, B. In vitro cytotoxicity of barakok in hepatocytes of carp fish (Cyprinus carpio). The IAAAM (International Association of Aquatic Animal Medicine) 39thAnnual Conference proceedings, May 10-14, 2008, Pomezia, Italy.

    Sirimanapong, W.,Thompson, K.D., Kledmanee, K., Thaijongrak, P., Collet, B., Ooi, E.L. and Adams, A. Characterization of immunoglobulin M (IgM) of Family Pangasiidae and cross-reactivity with anti-Pangasianodon hypophthalmus IgM monoclonal antibodies. The DAA (Diseases in Asian Aquaculture) the 8th Symposium on Diseases in Asian aquaculture preceeding. Mangalore, India. 21-25 November 2011. p 222.

    Sirimanapong, W.,Kledmanee, K., Thaijongrak, P., Thompson, K.D., Collet, B., Ooi, E.L. and Adams, A. Morphological characterisation of blood cells from Pangasianodon hypophthalmus.The DAA (Diseases in Asian Aquaculture) the 8th Symposium on Diseases in Asian aquaculture preceeding. Mangalore, India. 21-25 November 2011.p 148.

    Sirimanapong, W., Thompson, K.D., Kledmanee, K., Thaijongrak, P., Collet, B., Ooi, E.L., Byron, O., Adams, A. Acomparison of immunoglobulin M (IgM) from pangasius-related species and their reaction with anti-pangasius hypophthalums IgM monoclonal antibodies. The 1st international conference of fish and shellfish immunology proceeding. Vigo, Spain. 25-28 June 2013.p 258.

    Sirimanapong, W., Adams, A., Ooi, E.L., Collet, B, Taggart, J.B., Green, D.M., Leaver, M.J. and Thompson, K.D. The effect of fungal-derived β-glucan on immune function, immune gene expression and disease resistance of Pangasianodon hypophthalmus to Edwardsiella ictaluri. The EAFP (European Association of Fish Pathologists) 16th EAFP international conference on diseases of fish and shellfish proceeding. Tempere,Finland. 2-6 September 2013.p 222.

    Phuoc, N.N., Sirimanapong, W., Richards, R. and Crumlish, M. Identification of Edwardsiella ictaluri isolates recovered from naturalinfections in Pangasianodon hypophthalmus in Vietnam. The DAA (Diseases in Asian Aquaculture) the 9th Symposium on Diseases in Asian aquaculture preceeding. Ho Chi Minh, Vietnam. 24-28 November 2014.p 191.

    Sirimanapong, W., Adams, A., Ooi, E.L., Bekaert, M., Collet., B., Taggart, J.B., Green, D.M., Leaver, M.J., Thompson, K.D. The influence of dietary fungal-derived β-glucan on immune function andimmune gene expression in Pangasianodon hypophthalmus challengedwith Edwardsiella ictaluri. The DAA (Diseases in Asian Aquaculture) the 9th Symposium on Diseases in Asian aquaculture preceeding. Ho Chi Minh, Vietnam. 24-28 November 2014.p 159.

Sirimanapong, W., Buranasinsup, S., Toniti, W. and Chnatong, B. Efficacy of Piper betle extract as an anesthetic for Koi (Cyprinus carpio). The DAA (Diseases in Asian Aquaculture) the 9th Symposium on Diseases in Asian aquaculture preceeding. Ho Chi Minh, Vietnam. 24-28 November 2014.p 287.