ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ


43

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศรินทร์ สุวรรณภักดี
                       
     วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(อายุรศาสตร์เขตร้อน)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2207

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

 

 

 

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)