ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


45

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ นายสัตวแพทย์ สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.(First Class Honours),วท.ม.(ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์)      

     เบอร์ติดต่อ: i-33-2217
                                       E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Small Animal Anesthesiology and pain management
- Small Animal Soft tissue Surgery, small animal orthopaedics

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Anesthesiology and Pain Management in Small Animals
- Tissue Replacement Biomaterial for Specific Irreversible Diseases

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)