ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


48

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง สิริพร ตัณฑเวส
                       
     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-2229

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Infectious disease : specialized in pigs and wildpigs
- Swine Reproductive disease
- Pig Nutrition
- Pig Health and Management

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Swine Medicine
- Managing pig health and the treatment of disease
- Necropsy in Swine species

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

Poster presentation

1. Tantawet, S., Chanapiwat, P., Kongsuk, C. and Kaeoket, K. 2005. Induce farrowing in sows by using Cloprostenol (Planate): studies on behavioral changes, timing of farrowing, duration of parturition, total born litter size and stillbirth rate. Proceeding of the 2nd APVS congress, Manila, Phillipines. Septembe 19-21:128-129.

2. Tantawet, S., Ngamwongsatit, P., Laohasinarong, D. and Kaeoket, K. 2009. A challenge trial evaluating the clinical apparent infection of weaning pig by K88 E. coli. Proceeding of the 4th APVS congress, Tsukuba,Japan. October 26-28:389.

3. Tantawet, S., Taweethavonsawat, P., Wongsawang, W., Suchitanant, S., Thanawongnuwech, R. and Kaeowket, K. 2010 Haemato-biochemical changes and TNF-α responses in pregnant sows after experimental infection with Trypanosoma evansi. Proceeding of the 36th ICVS, Bangkok, Thailand. November 2-5:146.

Oral presentation

1. Tantawet, S., Taweethavonsawat, P., Wongsawang, W., Suchitanant, S., Thanawongnuwech, R. and Kaeowket, K. 2011. TNF-α and IL-6 responses in pregnant sows after experimental infection with Trypanosoma evansi. Proceeding of the 5th APVS, Pattaya, Thailand. March 7-9:O18.