ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

สัตวแพทย์


23

 

     ชื่อ-สกุล: นายสัตวแพทย์ ปุณณัตถ์ ดาระกะมาศ
                       
     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี))        
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1416

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="font-size: 11px; color: #599ad6; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; background: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

 

 

 

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)