ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


50

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงสุดสายใจ กรมาทิตย์สุข

     วุฒิการศึกษา: สพ.บ. , M.S.(Obstetrics and Gynaecology),
                          Ph.D.(Obstetrics and Gynaecology)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1531

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Reproductive Physiology (follicular dynamics)
- Ultrasonography
- Embryo Technology
- Dairy Cattles
Responsible Disciplines for Teaching:
- Bovine Obstetrics and Gynaecology
- Reproductive Endocrinology
- Reproductive Biotechnology for Ruminants
- Production Medicine

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)