ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม


3

 

     ชื่อ-สกุล: นาย ธนกร ระวังชื่อ

     วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1803

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย