ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

บรรณารักษ์


18

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว ปิยวรรณ กอแก้ว

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1307

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ห้องสมุดและคลังความรู้

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย