ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


9

 

     ชื่อ-สกุล: นางวิไลวรรณ อภิเดชธนรักษ์

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1436

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามผล

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย