ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

คนสวน


20

 

     ชื่อ-สกุล: นาย เสาวภาคย์ บุญศรี

     วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานพลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย