ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

วิศวกร


37

 

     ชื่อ-สกุล: นาย พิทยา ประทุมแก้ว

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1425

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานพลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย