ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา


8

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว ปานวาด ปรียานนท์

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1429

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานบริหารการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย