ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


32

 

     ชื่อ-สกุล: นางนงลักษณ์ โพธิ์น้อย

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1427

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: งานบริหารการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย