ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

วิศวกร


19

 

     ชื่อ-สกุล: นางสาว มิ่งขวัญ จงประสานวงศ์

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย