ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการสถิติ


29

 

     ชื่อ-สกุล: นาย เอกนรินทร์ แซ่ฉิน

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย