ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

หัวหน้าศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์


10

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงทวีวัลย์ ตันสถิตย์

     วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(พยาธิชีววิทยา)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1521

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Effects of anthelmintic drugs or medicinal herb on parasites
Responsible Disciplines for Teaching:
- General pathology, Systemic pathology, and Clinical pathology

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Tansatit T, Sahaphong S, Riengrojpitak S, Viyanant V, Sobhon P. Immunolocalization of cytoskeletal components in the tegument of the 3-week-old juvenile and adult Fasciola gigantica. Vet Parasitol 2006;135:269-78.

2. Jiraungkoorskul W, Sahaphong S, Tansatit T, Kangwanrangsan N, Pipatshukiat S. Eurytrema pancreaticum: The in vitro effect of praziquantel and triclabendazole on the adult fluke. Exp Parasitol 2005;111:172-7.

3. Lumchumchang K, Jiraungkoorskul W,Sahaphong S, Tansatit T, Kosai P, Madarasmi R. Dierary calcium reducing effects of waterborne lead uptake in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Asian J of Animal and Vet Adv 2007;2(3):104-14.

4. P. Singhadach, W. Jiraungkoorskul, T. Tansatit, P. Kosai and C. Ariyasrijit. Calcium pre-exposure reducing histopathological alteration in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) after lead exposure. J of Fisheries and Aquatic Science 2009;4(5):228-37.

5. Naruwan Saowakon, Tawewan Tansatit, Chaitip Wanichanon, Waraporn Chanakul, Vichai Reutrakul and Prasert Sobhon. Fasciola gigantica: Anthelmintic effect of the aqueous extract of Artocarpus lakoocha. Exp Parasitol 2009;122(4):289-98.

6. Sarawoot Palipoch, Wannee Jiraungkoorskul, Tawewan Tansatit, Narin Preyavichyapugdee, Wipaphorn Jaikua and Piya Kosai. Effect of Thunbergia laurifolia (Linn) leaf extract dietary supplement against lead toxicity in nile tilapia (Oreochromis niloticus). World Journal of Fish and Marine Sciences 2011 3(1):1-9.

7. Sarawoot Palipoch, Wannee Jiraungkoorskul, Tawewan Tansatit, Narin Preyavichyapugdee, Wipaphorn Jaikua and Piya Kosai. Protective efficiency of Thunbergia laurifolia leaf extract against lead(II) nitrate-induced toxicity in Oreochromis niloticus. Journal of Medicinal Plants Research 2011 5(5):719-28.

8. Sunisa Sirimongkolvorakul, Tawewan Tansatit, Narin Preyavichyapugdee, Piya Kosai,Kanitta Jiraungkoorskul and Wannee Jiraungkoorskul. Efficiency of Moringa oleifera dietary supplement reducing lead toxicity in Puntius altus. Journal of Medicinal Plants Research 2012 6(2):187-94.

งานวิจัย

ผลงานวิจัย(ผู้วิจัยหลัก)

1. ผลของสมุนไพรสกัดจากต้นมะหาด และต้นชิงเฮาต่อพยาธิใบไม้ในช่องท้องปลาสลิด ในหลอดทดลอง

2. การสำรวจ จำแนกปรสิตและการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นมะหาดต่อปรสิตในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรีและนครปฐม

ผลงานวิจัย(ผู้ร่วมวิจัย)

1. การศึกษาไปข้างหน้าเกี่ยวกับเนื้องอกเต้านมในสุนัขและความสัมพันธ์ของอาหารกับอุบัติการณ์การเกิดเนื้องอกเต้านม

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)