ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์


15

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ปริญ สุวรรณประภา

     วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1408

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Animal cancer
- Small animal dermatology
- Clinical pathology
- Diagnostic pathology

Responsible Disciplines for Teaching
- Body structure and function II
- Pet care
- General pathology
- Systemic pathology
- Clinical pathology

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. Pig as an experimental model for the study of snake venom induced local tissue necrosis

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย(ผู้วิจัยหลัก)

1. การศึกษาการแสดงออกของ iNOS, VEGF, PECAM และ ความหนาแน่นของเส้นเลือดขนาดเล็กที่เกิดขึ้นใหม่ในมะเร็งเต้านมของสุนัข , The expression of iNOS, VEGF, PECAM and intratumoral microvessel density in angiogenesis of canine mammary gland tumor.

2.การศึกษาความสัมพันธ์ของ vascular endothelial growth factor C (VEGF-C) และ tyrosine kinase receptor Flt-4 ( Flt-4 ) ต่อการเกิดขึ้นใหม่ของหลอดน้ำเหลืองภายในมะเร็งเต้านมของสุนัข

ผลงานวิจัย(ผู้ร่วมวิจัย)

1. การศึกษาการเกิดการตายของเนื้อเยื่อสุกรด้วยการเหนี่ยวด้วยพิษงู

2. การศึกษาลักษณะทางพยาธิพิษวิทยาของสารสกัดจากเงาะในหนูเมาท์

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

นำเสนอผลงานวิจัย

1. The expression of vascular endothelial growth factor C in canine mammary gland tumor การนำเสนอโปสเตอร์ในงานการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 9 ระหว่างวัน 15 – วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. The study of vascular endothelial growth factor C (VEGF-C) and tyrosine kinase receptor Flt-4 ( Flt-4 ) in lymphangiogenesis and intralymphatic tumor growth of canine mammary gland tumor การนำเสนอโปสเตอร์ในงานการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี