ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และโสตทัศน์


1

 ชื่อ-สกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงกนกอร ฟึเร้ยระ

 วุฒิการศึกษา: Bachelor’s degree(B.A.),
                       D.V.M.(First Class Honours) ,
                       Comparative Biomedical Sciences (Ph.D.)
  เบอร์ติดต่อ: i-33-1510

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Neurodegenerative disease
- Neurosciences
- Molecular genetic

Responsible Disciplines for Teaching:
- Body Structure and Function

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Ferreira J, Padilla R, Urkasemsin G, Yoon K, Goeckner K, Hu WS, Ko CC.Titanium-enriched Hydroxyapatite-Gelatin Scaffolds with OsteogenicallyDifferentiated Progenitor Cell Aggregates for Calvaria Bone Regeneration. Tissue Eng Part A. 2013;19:1803-16.

2. Urkasemsin G, Linder KE, Bell JS, de Lahunta A, Olby NJ. Mapping of Purkinje Neuron Loss and Polyglucosan Body Accumulation in Hereditary Cerebellar Degeneration in Scottish Terriers. Vet Pathol 2012;49:852-859.

3. Urkasemsin G, Linder KE, Bell JS, de Lahunta A, Olby NJ. Hereditary Cerebellar Degeneration in Scottish Terriers. J Vet Intern Med 2010;24:565-570.

4. Urkasemsin G, Tantiwarathaworn K, Sirimujalin R, Charoonrut P, Buddhirongawatr R, Tunhikorn M, Sangsuriya P, Moonarmart W: The effects of Tiletamine-Zolazepam (Zoletil ®) anesthesia with Doxapram Hydrochloride (Dopram-V) for evaluation of laryngeal function in dogs. JAAS 2008;1:51-58.

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

นำเสนอผลงานวิจัย

1.Urkasemsin G, Linder KE, Bell JS, de Lahunta A, Olby NJ. Mapping of Purkinje Neuron Loss and Polyglucosan Body Accumulation in Hereditary Cerebellar Degeneration in Scottish Terriers. An abstract for the oral presentation at CVM Annual Research Forum, North Carolina State University, March 11th 2011, Raleigh, North Carolina, United States.

2.Urkasemsin G, Linder KE, Bell JS, de Lahunta A, Olby NJ. Hereditary Cerebellar Degeneration in Scottish Terriers: Clinical Description and Genetic Analysis. A poster presentation at the 5th Annual North Carolina State University Graduate Student Research Symposium, the University Graduate Student Association and the Graduate School, March 10th 2010, Raleigh, North Carolina, United States.

3.Urkasemsin G, Linder KE, Bell JS, de Lahunta A, Olby NJ. Hereditary Cerebellar Cortical Degeneration in Scottish Terriers: Histopathological findings. An abstract for the oral presentation at CVM Annual Research Forum, North Carolina State University, March 12th 2010, Raleigh, North Carolina, United States.

4.Urkasemsin G, Olby NJ, Mehta PM, Bell JS. Hereditary Cerebellar Cortical Degeneration in Scottish Terriers. An abstract for the oral presentation at CVM Annual Research Forum, North Carolina State University, March 13th 2008, Raleigh, North Carolina, United States.

5.Urkasemsin G, Olby NJ, PM Mehta, Bell JS: Hereditary Cerebellar Cortical Degeneration in Scottish Terriers. An abstract for the oral presentation at the 26th Annual American College of Veterinary Medicine (ACVIM), June 5th 2008, San Antonio, Texas, United States

1. 2008-2012 Genome Analysis Training (Genome-wide single nucleotide genotyping and RNA-seq), Molecular Genetics Section and Laboratory of Neurogenetics,National Institute on Aging (NIA), National Institute of Health (NIH)

2. 2011 Next Generation Sequencing training, Vertebrate Genome Biology Group, Broad Institute

3. 2011 Bioinformatic Training, Summer Institute in Statistical Genetics, Department of Biostatistic, University of Washington

4. 2008 The 26th Annual American College of Veterinary Medicine (ACVIM)

5. 2003 International Student Exchange Program between Ultrecht University (The Netherlands) and Mahidol University (Thailand)

การให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชุน/วิทยากรให้หน่วยงาน

1. 2012 Representative as a research scholar for American Kennel Club Footage

2. 2009-2012 Performed traditional Thai dancing, Srivichai dance and Rum Oui Porn, International Festival of Raleigh, North Carolina

3. 2008-2012 Orientation Team of the international student orientation, North Carolina State University

4. 2007-2012 Volunteer for English Conversation Club, North Carolina State University

5. 2008-2010 Volunteer for cleaning the community, Service Raleigh, North Carolina

6. 2010 Presented Thai art and cutlure, Child day care center of North Carolina State University

7. 2010 Vice President and Representative of Veterinary Medicine-Graduate Student Association (CVM-GSA), North Carolina State Univerisity

8. 2010 Social Committee Chairman of the University Graduate Student Association (UGSA), North Carolina State University

9. 2009 Vice President of CVM-GSA, North Carolina State University

10. 2009 Performed and taught traditional Thai dancing, and presented Thai culture, Ubuntu Cerebration, Cary Academy Middle School, North Carolina

11. 2008-2009 Organized the international potluck lunch, College of Veterinary Medicine, North Carolina State university

12. 2008 Treasurer of CVM-GSA, North Carolina State University

13. 2008 Treasurer of the North Carolina State University Thai Student Association

14. 2008 Volunteer for cleaning a river, Raleigh, North Carolina

15. 2008 Performed traditional Thai dancing and presented Thai culture, Elementary School, North Carolina

16. 2007 Small Group Leader of the international student orientation, North Carolina State University

17. 2004 Served as a leader of the sixth year veterinary students

18. 2003 Treasurer of Mahidol University Student Association

19. 2003 Member of “Salaung” music club

20. 1999-2002 Member of Mahidol University Student Association

คณะกรรมการภายในคณะ

1. ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระดับชาติ

คณะกรรมการแต่งตั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัย

1. คณะอนุกรรมการด้าน Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA)

รางวัลเกียรติคุณ

1. 2006 The Anandamahidol Foundation Scholarship Award under the Royal Patronage of His Majesty the King of Thailand.

2. 2005 First Class Honor of Doctoral of Veterinary Medicine

3. 2005 Jarat Seupsang’s Award, “ The best clinical practices in the sixth year of veterinary education”

4. 2004 Hill’s Award,”The best special issue of senior research project in small animal”

5. 1999 Dr. Tab’s foundation Award (Faculty of Chemistry Chulalongkorn University), “The best score in scientific studies at the first year of veterinary education”