ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

นักวิทยาศาสตร์


26

 

     ชื่อ-สกุล: นาย สมชาย สอิ้งแก้ว

     วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย