ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์  ศรีภวัศราคม

 ชื่อ-สกุล: อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์   ศรีภวัศราคม

 วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Animal Sciences)
  เบอร์ติดต่อ: i-33-1542

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

งานวิจัย

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)