ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


3

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์สัตวแพทย์หญิง กาญจนา อัศวศุภฤกษ์
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.,วท.ม.(ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1519

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- การศึกษาสารสกัดจากปลิงทะเลขาวเพื่อนำไปใช้ในด้านการแพทย์
(Use of Holothuria Scabra extract in medicine)

 

Responsible Disciplines for Teaching:
- Body Structure and Functions

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. Use of Chlorhexidine to reduce dental plaque formation caused by Actinomyces viscosus in dogs.

 

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย(ผู้วิจัยหลัก)

1. Use of chlorhexidine to reduce dental plaque formation caused by Actiomyces viscosus in dogs.

ผลงานวิจัย(ผู้ร่วมวิจัย)

1. Study on the ability of enzymes extracted from hepatopancreases of Macrabrachium rosenbugii de man to hydrolyse feed substrates.

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

 นำเสนอผลงานวิจัย

1. The journal Thai Veterinary Practitioner.

การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ภายในประเทศ

- Workshop on the use of Powerlab in Teaching and Research on 19th and 20th of April 2007 at the Department of Physiology, Facultry of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

- The 2nd Congress of Asian Assoniation of Veterinary Veterinary Anatomists - Animal Model Commonly Used in Cancer, Workshop on Basic Rodent Anesthesia Analgesia and Euthanasia and Basic IACUC Traning.

- Exotic pet Medicine: made easy, Concise, and Practical 20-21 December 2007 Faculty of Veterinary Science, Mahidol University.

- Speaker’ 8 Retreat How to Prepare and Defectively Present oral Scientific Presentations from 6-7 February 2008. KU. Home. Facultry of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

- โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551, งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท วันที่ 12 ธันวาคม 2551

- โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551, 18-21 ธันวาคม 2551 โรงแรมเมธาวาลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการภายในคณะ

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ในการจัดทำหนังสือสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ Vol 5 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการในงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 5-6 (กิจกรรม “Open House” และตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทาน)