ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


4

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์
                       
     วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Animal and Food Hygiene)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1535

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Survey and monitering water-borne protozoa (Cryptosporidium spp. and Giardia spp.)
- Development diagnostic test for zoonotic parasite
- Development vaccine for zoonotic parasite

 

Responsible Disciplines for Teaching:
-   Veterinary Parasitology and Entomology

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)