ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


6

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์
                       
     วุฒิการศึกษา: B.Sc.(Medical Technology),Ph.D.(Medical Technology) 
     เบอร์ติดต่อ: i-33-

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
-Osteoporosis and related markers

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Veterinary Biochemistry
- Clinical Pathology
- Zoonosis
- Body Structure Function
- Veterinary Microbiology

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Buransinsup S. Stem cells. JAAS. 2008; 1(2-3): 9-17.

2. In vitro cytotoxicity of Barakol in hepatocyte of carp fish (Cyprinus Carpio), Proc of 39th International of Aquatic Animal Medicine, Italy, 2551

3. Buranasinsup S., Puchadapirom P., Charoonrut P., Kongcharoen A. and Toniti P. Expression of estrogen and progesterone receptor in mammary tumors: a study of canine mammary tumors. Exp. Anim. 2009; 58(3): 233

4. Toniti P., Buranasinsup S., Kongcharoen A., Charoonrut P., Puchadapirom P. and Kasorndorkbua C. A prospective analysis of canine mammary tumors at veterinary hospital for education (Mahidol University) and determination of estrogen receptors and progesterone receptors by immunohistochemistry. Annals of Oncology. 2009; 20(2): ii26.

5. Buranasinsup S., Jangsangthong A. and Toniti P. Preliminary Report: Investigation of Sensitive Biomarkers to Determine Cadmium Inducing Hepato and Nephrotoxicity in Cattle by Immunofluorescence method. J Med Assoc Thai. 2009; 92 suppl 5: S67-71.

6. Toniti P., Buranasinsup S., Kongcharoen A., Charoonrut P., Puchadapirom P. and Kasorndorkbua C. Immunohisochemical determination of estrogen and progesterone receptors in canine mammary tumors. Asian Pacific J Cancer Prev 2009; 10: 907-11.

7. Rungroj K., Intharamanee S., Buranasinsup S., Chantong B. and Kornmatitsuk B. Determination of non-esterified fatty acids in bovine serum: evaluation of a modified Randox NEFA kit with reduced sample and reagent volumes. J Thai Vet Med Assoc 2009; 60 (No. 1-3): 9-17.

8. Bunyaratvej N., Buranasinsup S. and Jangsangthong A. Preliminary report: The Reality of Osteocalcin as a Marker of Vitamin K2. J Med Assoc Thai. 2011; 94 suppl. 5: S87-S89.

9. Buranasinsup S., Jangsangthong A. and Bunyaratvej N. Preliminary report: Correlation between the Circulating Bone Biomarkers and Vitamin D in the Healthy Thai People. J Med Assoc Thai. 2011; 94 suppl. 5: S90-S95.

10. Buranasinsup S., Jangsangthong A. and Bunyaratvej N. Preliminary report: Bone Biomarkers in the Healthy Thai People. J Med Assoc Thai. 2011; 94 suppl. 5: S96-S101.

11. Bunyaratvej N. And Buranasinsup S. Study of Validity of Pyridinoline and Correlation Pyridinoline and Beta Crosslap in Postmenopausal Women. J Med Assoc Thai. 2011; 94 suppl. 5: S76-S78.

12. Buranasinsup S., Jangsangthong A. and Bunyaratvej N. Prediction of Cadmium (Cd) Toxicity in Cattle. J Med Assoc Thai. 2011; 94 suppl. 5: S50-S55.

13. Bunyaratvej N. And Buranasinsup S. Calcium supplement: Humanity’s double-edged sword. J Med Assoc Thai. 2011; 94 suppl. 5: S56-S58.

14. Buranasinsup S*, Jangsangthong A and Bunyaratavej N. The correlation of matrix Gla protein and osteocalcin. 14th Annual Meeting Vitamin K and Aging. 2011; p. 20.

15. Bunyaratavej N* and Buranasinsup S. The reality of undercarboxylated osteocalcin study. 14th Annual Meeting Vitamin K and Aging. 2011; p. 21.

16. ความสัมพันธ์ของ Matrix Gla protien และ Osteocalcin. ประชุมวิชาการ Bone Forum ครั้งที่ 6. 2011; 6 143

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

นำเสนอผลงานวิจัย

1. 2552, Buransinsup S., Jangsangthong A. and Toniti P. Preliminary Report: Investigation of Sensitive Biomarkers to Determine Cadmium Inducing Hepato and Nephrotoxicity in Cattle by Immunofluorescence. Bone Forum 5th in November 2009. Ramagarden, Bangkok, Thailand

2. 2554, Buransinsup S., Jangsangthong A. and Bunyaratajej N. The correlation of matrix Gla protein and osteocalcin. Bone Forum 6th in February 2011. Ramagarden, Bangkok, Thailand

3. 2554, Buranasinsup S., Jangsangthong A and Bunyaratavej N. The correlation of matrix Gla protein and osteocalcin. 14th Annual Meeting Vitamin K and Aging. Japan, 19-02-2554

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ภายในประเทศ)

1. ประชุมวิชาการเรื่อง “Biosensors for medical diagnosis” วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2549 อาคารมหามงกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

2. ฝึกงาน ณ ห้องพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม สิงหาคม – ตุลาคม 2549

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ” วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2549 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4. อบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

5. ประชุมวิชาการเรื่อง “Stem cell biology and regenerative medicine: Recent advances and future perspectives” วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2549 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 รพ. ศิริราช กรุงเทพฯ

6. ประชุมวิชาการเรื่อง ”Molecular medicine 2006: From research to clinical practice” วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ประชุมวิชาการเรื่อง “Bayer symposium” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ

8. ประชุมวิชาการเรื่อง “Emerging technology on stem cells” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 Biotech Building Thailand Science Park กรุงเทพฯ

9. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้แมสสเปกโทรเมตรี ในงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ” วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2550 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

10. ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2550 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

11. ประชุมวิชาการเรื่อง “1st Biochemistry and molecular biology (BMB) conference” วันที่ 26 – 27 เมษายน 2550 อาคารมหามงกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

12. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Advanced protein modeling and protein drug design” วันที่ 23 – 24 เมษายน 2550 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

13. ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งชาติครั้งที่ 1” วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2550 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

14. สัมมนาเรื่อง “Special lecture series on biophysics” วันที่ 22 สิงหาคม 2550 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15. สัมมนาเรื่อง “1st Thai-German symposium on regenerative medicine” วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

16. ประชุมวิชาการเรื่อง “the 6th Princess Chulabhorn international science congress VI” วันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2550 Shangri-La Hotel กรุงเทพฯ

17. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พยาธิวิทยาคลินิกในสัตว์เล็ก” วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2551 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

18. เข้าร่วมการบรรยายเรื่อง “FlowCytomix and Instant ELISA: New Technology in Cytokine detection” วันที่ 10 – 11 เมษายน 2551 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

19. เข้าร่วมการบรรยาย “Bone Forum ครั้งที่ 4” วันที่ 3 กันยายน 2551 โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ

20. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Glycomics: Biochemistry and Analysis of Glycans” วันที่ 8 – 10 กันยายน 2551 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

21. เข้าร่วมการบรรยาย “Bone Forum ครั้งที่ 5” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ

22. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “The 4th Asian Society of Veterinary Pathologists Conference” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

23. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “SPSS for Windows สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ต่างประเทศ)

1. 56th Japanese Association for Laboratory Animal Science (JALAS) Japan, 15-05-2552

2. 14th Annual Meeting Vitamin K and Aging. Japan, 19-02-2554

รางวัลเกียรติคุณ

1. 2552, JALAS International Award, Japanese Association for Laboratory Animal Science (JALAS) Japan, 15-05-2552