ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างเครือข่ายและวิทยาเขตกาญจนบุรี


21

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์วิทวัช วิริยะรัตน์

     วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1506

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:
- Viral Emerging Diseases.
- Immune Response to Microbes.

Responsible Disciplines for Teaching:
- Veterinary Microbiology
- Veterinary Immunology
- Food Microbiology (Virology)
- Zoonosis

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)