ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


13

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สัตวแพทย์หญิง นลิน อารียา
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M. , M.S.(Animal Physiology),
                          Ph.D.(Biomedical Science)
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1523

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

-anticarcinogenic effect of plant
- metabolic bone disease
- forensic

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Body structure and function
- Basic histology
- Endocrine physiology

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. H.G.M. Edwards, N.F. Nik Hassan, N.Arya. Evaluation of Raman spectroscopy and application of chemometric methods for the differentiation of contemporary ivory specimens I: elephant and mammalian species. Journal of Raman Spectroscopy 37(2006)353-360.

2. Howell G M Edwards, Susana E Jorge Villar , Nik F Nik Hassan , N. Arya , Sonia O'Connor , Donna M Charlton. Ancient biodeterioration : an FT-Raman spectroscopic study of mammoth and elephant ivory. Anal Bioanal Chem. 2005 Oct;383(4):713-20

3. Juthatip Keawcharoen, Kanisak Oraveerakul, Thijs Kuiken, Ron A.M. Fouchier, Alongkorn Amonsin, Sunchai Payungporn, Suwanna Noppornpanth, Sumitra Wattanodorn, Apiradee Theamboonlers, Rachod Tantilercharoen, Rattapan Pattanarangsan, Nlin Arya, Parntep Ratanakorn, Albert D.M.E. Osterhaus, and Yong Poovorawan. Avian Influenza H5N1 in Tiger and Leopards. Emerging Infectious Disease Journal. 10(12)December 2004.

4. N.Arya, S. Kanchanapangka, and C. Buranakarl, Effect of cereal supplementation on renal function and structure. Thai Journal of Physiological Science. Volume 17(NO1.,April 2004)

ผลงานวิชาการอื่นๆ

1. Darapol Tharavanij, Siramanee Wongpithayadisai, Kosit Bumrong, Manoch Yindee,Sivapong Sungpradi,Nlin Arya. Arthropods succession and decomposition of dog carcass in Kanchanaburi,Thailand. VPAT Regionl Veterinary congress 2011.9-11 May 2011. Bangkok, Thailand.

2. K. Bumrong, D.Tharavanij, S. Wongpithayadisai, M.Yindee,S. Sungpradit, and N.Arya. Preliminary forensic entomology study for wildlife conservation. สัมมนาวิชาการ เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 31. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 17-18 ธันวาคม 2553.

3. Nlin Arya, Nareerat Sangkachai, Chaowapan Yinghanmingmonkol, Prin Suwanprapa, Somkiat Huaychantuk, Somchai Wisetmonkolchai, Chawalit Naktong.Case report: Megaesophagus in Asiatic black bear (Ursus thibetanus). ประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งที่1 .โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี. 26-28 สิงหาคม 2552.

4. Nlin Arya, Costas Ioannides, Nikolai Kuhnert, Jo Kirkpatrick and Derek Stevenson. Metabolism of IQ by precision-cut rat liver slices. 2007. British Toxicology Conference, Surrey, UK.

5. Nlin Arya, Costas Ioannides, Nicolai Kuhnert, Jo Kirkpatrick and Derek Stevenson. The development of HPLC-MS methods to study IQ metabolites in liver slices incubation media. 2nd INTERNATIONAL WORKSHOP on LIQUID CHROMATOGRAPHY-TANDEM MASS SPECTROMETRY FOR SCREENING AND TRACE LEVEL QUANTITATION IN ENVIRONMENTAL AND FOOD SIMPLES. 18-19 Semtember 2006, Barcelona, Spain

6. N. Arya, R. Pattanarangsan, W. Kocharin, and E.Howell. Physical and Chemical Characteristics of Asian Elephant (Elaphas maximus) ivory for identification of forensic sample. 2006. Asian Meeting for Zoo and Wildlife Medicine. Bangkok, Thailand.

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย (ผู้วิจัยหลัก)

1. 2545,Effect of cereal supplement on renal function and structure alteration in 5/6 nephrectomized rats

2. 2551,Modulation of carcinogen metabolism by benzyl isothiocyanate

3. 2553,การศึกษาการทำงานของต่อมหมวกไตส่วนนอกโดยการตรวจระดับเมตาโบไลท์ของกลูโคคอร์ติคอยด์ฮอร์โมนในมูลเสือโคร่งที่อยู่ในกรงเลี้ยง (Non-invasive monitoring ofadrenal cortex activity in captive Panthera tigris by fecal glucocorticoid metabolite analyses.)

ผลงานวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

1. 2553,ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง (In vivo study of the effect of short term tea drinking on carinogenesis.)

2. 2553,การเปลี่ยนแปลงฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของสารก่อมะเร็งที่พบในอาหารโดยชาสกัด (Mutagenicity modulation of food mutagen by tea extract)

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)