ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


14

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เภสัชกรหญิง บุญรัตน์ จันทร์ทอง       
     วุฒิการศึกษา: 
Bachelor of Science (Pharmacy)

                                   Master of Science (Pharmacy)
                                   Doctor of Philosophy (PhD) Switzerland

     เบอร์ติดต่อ: i-33-1516
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Neuroinflammation
- Microglia functions : metabotropic glutamate receptor type 5, intracellular calcium, phospholipase C, MAPKs, NF-k
- Role of corticosteroids on modulation of inflammatory responses
- Effects of xenobiotic compounds such as organotins, mycotoxins, and herbal plants on inflammatory responses
- Oxidative stress and Endoplasmic recticulum stress
- In vitro model for drug discovery : bioassay systems, high-throughput assay, and biomarkers

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Veterinary Biochemistry
- Veterinary Toxicology
- Veterinary Pharmacology

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1.  Chantong B, Kampeera T, Sirimanapong W, Wongtongtair S, Hutamekalin P and Meksuriyen D. 2008. Antioxidant activity and cytotoxicity of plants commonly used in veterinary medicine. Acta Hort. (ISHS) 786:91-98.

2.  Chantong B, Wongtongtair S, Nusuetrong P, Sotanaphun U, Chaichantipyuth C, Meksuriyen D. 2009. Stability of barakol under hydrolytic stress conditions and its major degradation product. Planta Med. 75(4):346-350.

3.  Rungroj K, Intharamanee S., Buranasinsup S, Chantong B, and Kornmatitsuk B. 2009. Determination of non-esterified fatty acids in bovine serum: Evaluation of a modified randox NEFA kit with reduced sample and reagent volumes. Journal of the Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage (Thailand). 60(1-3) :9-17.

4.  Nusuetrong P, Chantong B, Pramyothin P, and Meksuriyen D. 2009. Trigonostemon reidioides Extracts Induced Apoptosis in Mouse P19 Embryonic Carcinoma Cells. Drug Metab. Rev. 41, 49.

5.  Chantong B., Buranasinsup S, Toniti P, Suttiyotin P, Sirimanapong W, and Nusuetrong P. 2010. Efficacy of extracts of Thai medicinal plants as an anesthetic on carp fish (Cyprinus carpio). Planta Med. 76(12):593.

6.  Nashev LG, Vuorinen A, Praxmarer L, Chantong B, Cereghetti D, Winiger R., Schuster D, and Odermatt A. 2012. Virtual Screening as a Strategy for the Identification of Xenobiotics Disrupting Corticosteroid Action. PLoS ONE 7(10):e46958.

7.  Chantong B, Kratschmar D, Lyubomir LG, Zoltan B, and Odermatt A. 2012. Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors differentially regulate NF-kappaB activity and pro-inflammatory cytokine production in murine BV-2 microglial cells. J. Neuroinflammation 9:260.

8.  Chantong B, Zuffery F, Dos Santos T., Tschudi-Monnet F, and Odermatt, A. 2013. Trimetyltin promotes neuroinflammation and enhances 11β-hydroxysteroid dehydrogenase 1 expression in microglial cells isolated and in an histotypic context. Toxicology Letters. 221:S163.

9.  Chantong, B.and Odermatt, A. 2013. Dibutyltin blocks metabotropic glutamate receptor mGluR5 signaling resulting in increased intracellular calcium and endoplasmic reticulum stress in mouse BV-2 microglia cells. Toxicology Letters. 221:S168.

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

POSTER PRESENTATIONS

1.  Sirimanapong,W., Buranasinsup, S., Toniti, P., Laungkajornlert, W., Soparkwijit, W., and Chantong, B*. In vitro cytotoxicity of Barakol in hepatocytes of Carp fish (Cypinus Carprio). The IAAAM (International Association of Aquatic Animal Medicine) 39th Annual Conference proceedings, May 10-14, 2008, Pomezia, Italy.

2.  Sirimanapong, W., Sukklad, S., Soontornsit, J., Kingsukon D., Toniti, P., and Chantong B*.Comparative of anesthetic effect and acute toxicity between quinaldine and clove oil in Amphilophus citrinellus. The IAAAM (International Association of Aquatic Animal Medicine) 39th Annual Conference proceedings, May 10-14, 2008, Pomezia, Italy.

3.  Chantong, B., Chumpeera, T., Sirimanapong, W., Wongtongtair, S., Hutamekalin, P., and Meksuriyen, D. Cytoprotective effect of plants commonly used in veterinary medicine against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in P19 cells. The 3rd Pharmaceutical Sciences World Congress, April 22-25, 2007, Amsterdam, The Netherlands, available at URL: http://www.parthen-impact.com/eventure/publicAbstractView.do?id=33578; 25/04/ 2007.

4.  Chantong, B., Chumpeera, T., Sirimanapong, W., Wongtongtair, S., Hutamekalin, P., and Meksuriyen, D. Antioxidant activity and cytotoxicity of plants commonly used in veterinary medicine. International Conference on Medicine and Aromatic Plants. January, 15-18, 2007, Lotus Pang Suan Kaeo Hotel, Chiang Mai, Thailand, and published in proceeding p 70.

5.  Chantong, B., Nusuetrong, P., Tadtong, S., Suwanborirux, K., and Meksuriyen, D. Embryonic stem cells: prospects for drug discovery. The 23rd Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, and published in Thai J. Pharm. Sci. 29 (suppl) : 96, 2006.

6.  Wongtongtair, S., Chantong, B., Chaichanthipyuth, C., Lipipun, V., and Meksuriyen, D. Characterization of a degradation product of barakol under stress conditions by LC-MS. The 22nd Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, and published in Thai J. Pharm. Sci. 29 (suppl) : 45, 2005.

7.  Chantong, B., Wongtongtair, S., Niwattsaiwong, N., Chaichantipyuth, C., and Meksuriyen, D. Stability study of barakol by HPLC-The 21st Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, and published in Thai J. Pharm. Sci. 28 (suppl) : 44, 2004.

8.  Chantong, B., Patarapanich, C., Unchern, S., Tantisira, B., and Meksuriyen, D.: Neuroprotective potential by valproyl urea on beta-amyloid protein induced toxicity in neurons derived from P19 cells. The 18th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, and published in Thai J. Pharm. Sci. 25 (suppl) : 25, 2001.

9.  Permtermsin, C., Chantong, B., Ongpipattanakul, B., Chaichanthipyuth, C., Lipipun, V., and Meksuriyen, D.: Inhibition of acetylcholinesterase byThe 18th in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, and published in Thai J. Pharm. Sci. 25 (suppl) : 29, 2001.

10.  Chantong, B., Chaichanthipyuth, C., Unchern, S., Tantisira, B., and Meksuriyen, D.: Interaction of barakol with ribosomal RNA. The 5th Joint Seminar on NRCT-JSPS Core University System on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, and published in the proceeding p. 153, 2000.

ORAL PRESENTATIONS

1.  Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors modulate NF-κB activity and neuroinflammation in murine BV-2 microglial cells. The 2nd Congress on Steroid Research, Westin Chicago River North Hotel, Chicago, USA, 2013

RESEARCH GRANTS

1.  Research grant from Faculty of veterinary science, Mahidol university, Thailand, 2004-2005
Evaluation of chemical stability of Barakol, potential extracted from Cassia siamea and some preparations
Position: Principle investigator

2.  Research grant from Mahidol university, Thailand, 2005-2006
In vitro cytotoxicity test and biological activity screening of herbal extracts for the application in veterinary
Position: Principle investigator

3.  Research grant from National Research Council of Thailand, Thailand, 2007-2008
Cytotoxicity inducibility of Trigonostemon reidioides in neuronal cells
Position: Co-investigator

4.  Research grant from Mahidol university, Thailand, 2007-2009
Pharmacological and toxicological characterization of barakol and its preparations for induction of anesthesia and sedation in Cyprinus carpio
Position: Principle investigator/co-investigator

5.  Research grant from National Research Council of Thailand, Thailand, 2013
Development of standardized extracts from herbs in Phikud Navakot
Position: Co-investigator