ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


16

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ปารณีย์ ญาติมาก
                       
     วุฒิการศึกษา: 
B.Sc.(Medical Technology in Radiological Technology) 

                                   MS.(Pharmacology)

     เบอร์ติดต่อ: i-33-1534
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Heavy metal
- oxidative stress
- cardiovascular disease
- endothelial dysfunction

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Veterinary Diagnostic Imaging
- Veterinary Pharmacology
- Veterinary Toxicolog

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1.Yatmark,P.,Dhumma-upakorn,P.,Jianmongkol,S. Effect of quercetin and naringenin on contractility of isolated rat thoracic aortas. Thai J Pharmacol 2005;27:54.

2. Charoensin, S., Yatmark, P. and Jianmongkol,S. (2006). Potentiating Mechanism of Glutathione on Bradykinin Mediated Contraction in Isolated Guinea Pig Ileum. Thai J Pharmacol. 2547;28 (1): 86.

3.Trakranrungsie,N.,Yatmark,P.,Kirtikara,K. and Maneerat,Y. The effect of organosulfur compounds on peroxynitrite-induced cytotoxicity: Attenuation or Potentiation?. FEBS Journal 2006:273;166-7.

4.Trakranrungsie,N.,Yatmark,P.,Akkhawattanangkul,Y. Effect of Quercetin on Reactivity of Subchronic Cadmium-exposed Rat aorta.. The FASEB Journal 2009.Meeting Abstract. 23.

5. Yatmark P , Nakthong C and Trakranrungsie N. Comparative Evaluation of Cadmium Contents in Livestock’s Kidney from Measot District, Tak Province and the SW Vicinity of Bangkok. Thai J Toxicology (2010). 25(2): 81 – 89.

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย (ผู้วิจัยร่วม)

1. (2004-2007) Research assistant “Evaluation of the Bradykinin Potentiator in the Isolated Guinea Pig Ileum”. supported by Biocorp, NZ.

2. (2006-2008) Co-Investigator in research project on “An Investigation of Blood Heavy Metal levels in Correlation with Sex Steroid as Reproductive Risk Indicator in Dolphin, Dugong and Sea turtles: A Comparison between the Gulf of Thailand and Andaman Sea”

3. (2007-2008) Co-Investigator in research project on “Investigation of cadmium levels in bovine blood, liver,kidney at Maesot, Tak, Thailand”

4. (2008) Co-Investigator in research project on “The Effect of Quercetin on Vascular Reactivity and Oxidative status of Cadmium-exposed Rat Aorta”

นำเสนอผลงานวิจัย

1.Yatmark,P, Dhumma-Upakorn,P, Jianmongkol,S., Effect of Quercetin and Naringenin on Contractility of isolated Rats Thoracic Aorta. The Proceeding of the 28th Annual Meeting of the Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand. (Oral Presentation) March 2005, Ayutthaya, Thailand.

2. Charoensin, S., Yatmark, P. and Jianmongkol,S. (2006). Potentiating Mechanism of Glutathione on Bradykinin Mediated Contraction in Isolated Guinea Pig Ileum. The Proceeding of the 29th Annual Meeting of the Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand. (Poster Presentation) March 2006, Phuket, Thailand

3. Trakranrungsie,N.,Yatmark,P.,Kirtikara,K. and Maneerat,Y. The effect of organosulfur compounds on peroxynitrite-induced cytotoxicity: Attenuation or Potentiation?.. The Federation of American Societyof Experimental Biology meeting,San Francisco. FASEB Journal 20(5): A1458., 2006, San Francisco, The United States of America.

4.Jianmongkol,S.,Yatmak,P.,Suttisri,R.,Pengsuparp,T and Unchern,S. Inhibitory effects of Passiflora foetida extracts on smooth muscle contraction. Poster present in PSWC 2007-3rd Pharmaceutical Sciences World Congress: Optimising Drug Therapy: an Imperative for World Health. 22-25 April 2007 at Amsterdam RAI Exhibition and Congress Centre, Amsterdam, The Netherlands.

5.Trakranrungsie,N.,Yatmark,P.,Kirtikara,K. and Maneerat,Y. Simultaneous evaluation of oxidative and nitrosative stress biomarkers in peroxynitrite-induced cytotoxic effect on polymorphonuclear neutrophils. The Proceeding 2007 World Conference of stress in Budapest, Hungary. 23th-26th August 2007. Hungary.

6.Trakranrungsie,N.,Yatmark, P.,Kirtikara,K. and Maneerat,Y. Isothiocyanates enhance cytotoxic effect of peroxynitrite on PMNs: A correlation with nitrosative stress biomarker. The Proceeding 2007 World Conference of stress in Budapest, Hungary. 23th-26th August 2007. Hungary.

7.Trakranrungsie,N.,Siripattrawan,S.,Yatmark,P and Ratanakorn,P. Investigation of blood heavy metal levels in sea turtles inhabiting in the Golf of Thailand and The Andeman Sea. International Symposium on Parasitism and Wildlife, December 15-16,2007, National Chung Hsing University Taichung, Taiwan.

8.Siripattrawan,S.,Jull.,P.,Yatmark,P.,Trakranrungsie,N.,Ratanakorn,P., Munanunsup,S and Kittiwatanawong.,K. Blood heavy metal levels and basic health investigation in endangered marine turtles of Thailand. IAAAM (International Association of Aquatic Animal Medicine) 39th Annual Conference proceedings, May 10-14,2008, Pomezia, Italy.

9.Siripattrawan,S.,Yatmark,P.,Trakranrungsie,N.,Munanunsup,S.,Jull,P.,Adulyanukoson,K., Kittiwatanawong.,K. Ratanakorn,P., Siripattrawan,U. Blood lead,cadmium and mercury concentration in endangered marine species inhabiting Andaman Sea and The Golf of Thailand.WDA(Wildlife Disease Association) Conference Proceeding , August 2-8, 2008, Edmonton, Canada.

10.Trakranrungsie,N.,Yatmark,P.,Ngamlamom,P.,Nakthong,C. Investigation of cadmium levels in Caprine,Bovine and Porcine Kidneys from Maesot and SW Vicinity of Bangkok,Thailand. Proceedings,The 15th Congress of the Fedaration of Asian Veterinary Association; Oct 27-30,2008; p.065-6,Bangkok, Thailand.

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ภายในประเทศ)

Year. 2001-2002

1. General Diagnosis Radiology -General X-ray from Taksin Hospital and Somdejphrapinklao Hospital

2. Special Diagnosis Radiology -CTscan (Computed Tomography) from Leardsin Hospital -MRI (Magnetic Resonance Imaging ) from Rajivithi Hospital and Vajira Hospital -Fluoroscopy from Taksin Hospital and Central Hospital -Intervention Radiology from Central Hospital -Mammography from Rajvithi Hospital

3. Nuclear Medicine -Dexa (Dual Energy X-ray Absorption) from Ramatsibodi Hospital -SPECT (Single Proton Emission Computed Tomography)from Siriraj Hospital

4. Radiotherapy -Linac (Linear Accelerator) from Chulalongkorn Hospital -Cobolt 60 from Chulalongkorn Hospital

5. Ultrasound from Leardsin Hospital

Year. 2003

1.Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS)