ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


17

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ พรรณพงา แสงสุริยะ
                       
     วุฒิการศึกษา: วท.บ.(เกษตรศาสตร์) , วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์สัตว์)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1529

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

 

 

 

Responsible Disciplines for Teaching:

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)