ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


peerasak

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M. , Ph.D.(Reproductive Physiology)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1502

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Male and female infertility
- Theriogenology
- Frozen semen
- Semen quality

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- Body structure and function
- Theriogenology
- Production medicine
- Veterinary jurisprudence

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Saithanoo, S., Kuprasert, S., DiDonato, R.-M., Suttiyotin, P., Choldumrongkul, S. and Pralomkarn, W. 1985. Village goat production in Southern Thailand : 1. Number and distribution of goats. Songklanakarin J. Sci. and Technol., 7: 267-270.

2. Suttiyotin, P., Milton, J.T.B. and Saithanoo, S. 1991. Puberty and epididymal sperm reserves in Thai native bucks. In: Goat Production in the Asian Humid Tropics. eds S. Saithanoo and B. W. Norton, Prince of Songkla University Hat Yai, pp. 187-191.

3. Suttiyotin, P., Restall, B.J., Milton, J.T.B., Saithanoo, S. and Klong-Yutti, P. 1991. Ovulatory activity in native Thai goats. Theriogenology, 36: 443-447.

4. Suttiyotin, P., Sanchez-Partida, L.G., Thwaites, C.J. and Setchell, B.P. 1991. Correlation of objective measurements of sperm motility by a swim-up technique and a modified sperm penetration test with results obtained with a Hamilton-Thorn Motility analyser. Proc. Aust. Soc. Reprod. biol., 23:36.

5. Suttiyotin, P. and Thwaites, C.J. 1991. The ability of trypan blue to differentiate live and dead ram spermatozoa. Anim. Reprod. Sci., 25:209-224.

6. Suttiyotin, P. and Thwaites, C.J. 1992. A comparison of a swim-up technique with the Hamilton Thorn Motility Analyser for measurement of sperm velocity and motility. Reprod. Fert. Devel., 4:153-160.

7. Suttiyotin, P. and Thwaites, C.J. 1993. Evaluation of ram semen motility by a swim-up technique. J. Reprod. Fert., 92:339-345.

8. Suttiyotin, P. and Thwaites, C.J. 1994. Effect of storage of smears on the staining of ram spermatozoa by eosin or trypan blue. Aust. Vet J., 71:87.

9. Suttiyotin, P., Thwaites, C.J. and Baillie, N.D. 1992. Relationships between the results of a modified sperm penetration test and a swim-up technique and the fertility of ram semen. Theriogenology, 37:851-857.

10. Suttiyotin, P., Thwaites, C.J., Sanchez-Partida, L.G. and Setchell, B.P. 1995. Evaluation of a modified sperm penetration test in ram semen. Theriogenology, 44:29-40.

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย(ผู้วิจัยหลัก)

1. การย้อมสีอสุจิแพะด้วยทริพแพนบลูและอีโอซิน

2. การพัฒนาการใช้วิธีการอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวและความเร็วอสุจิโดยวิธีการว่ายขึ้นด้านบน (swim-up technique)

3. การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของอสุจิแพะ

4. ผลของการลดอุณหภูมิต่อการรอดชีวิตของอสุจิสุกร

5. ผลของปฏิชีวนะบางชนิดในสารเจือจางน้ำเชื้อที่มีต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร

6. อุบัติการณ์ของโรคพยาธิหัวใจในสุนัขในจังหวัดสงขลา

7. ผลของการกรองน้ำเชื้อสุกรต่อการเคลื่อนที่และความเร็วอสุจิ

8. ผลของสารเจือจางน้ำเชื้อต่อการรอดชีวิตของอสุจิเต่าทะเล

ผลงานวิจัย(ผู้ร่วมวิจัย) โครงการวิจัย

1. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบยาเตรียมเพื่อนำสลบในปลาแฟนซีคาร์พ

2. คุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการมีเชื้อของไข่ในไก่ไข่ลูกผสมหลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด

3. ผลของการใช้สารเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อในนกกระจอกเทศ

4. การกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในเต่าดำ

5. ผลของ DHA ในสารเจือจางน้ำเชื้อต่อการรอดชีวิตของอสุจิแพะหลังการแช่แข็งและการละลาย

6. ผลของสารละลายน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บก่อนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อโคชน

นำเสนอผลงานวิจัย

1. วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, ศยาม ขุนชำนาญ, บรรจบ นะแส และมงคล คงเสน. 2550. ผลของจำนวนอสุจิและความถี่ที่ใช้ในการผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดของไก่. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ.2550.

2. Milton, J.T.B., Kochapakdee, S., Saithanoo, S., Pralomkarn, W., Rakwong, W. and Suttiyotin, P. 1987. Features of goat research facility at Prince of songkla University. Proc. 25th Ann. Conf. Anim. Sci., Kasetsart U., Bangkok. pp. 14-21.

3. Purintrapiban, J., Suttiyotin, P. and Ratanachaiyavong, S. 2001. Bovine spongioform encephalophathy (mad cow disease): Molecular concept, biological risk and preventive measure. Special Lectures. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2544. หน้า159-160.

4. Suttiyotin, P. 1992 Objective measurement of sperm velocity by a swim-up technique in ram semen. In: Recent Advance in Animal Production: Proceeding of the Sixth AAAP Animal Science Congress (Vol III), Nonthaburi, p. 32.

5. Rattanawaree, R., Bunyachodmongkol, T., Piboon, L., Suttiyotin, P., Kimsakulvech, S. and Khumpim, P. 2010. Effects of diluents and storage times at 4C on semen qualities in ostriches. Proc.Int.Conf.Vet.Sci., Bangkok, p. 173.

6. Khumpim, P. Suttiyotin, P. and Kimsakulvech, S. 2010. Semen collection by manual stimulation and semen quality in ostriches. Proc.Int.Conf.Vet.Sci., Bangkok, p. 143.

7. Kimskulvech, S., Suttiyotin, P. and Nakthong, C. 2010. The effects of butylated hydroxytoluene supplementation in extender on survival of frozen-thawed goat spermatozoa. Proc.Int.Conf.Vet.Sci., Bangkok, p. 124.

8. Suttiyotin, P., Khumpim, P., Kimsakulvech, S. and Eurlaphan, C. 2011. Oxytocin injection increased semen quality in ostriches. Proc.3thInt.Conf.Sust.Anim. Agric.Devel.Country. P. 337.

9. Suttiyotin, P., Nakthong, C., Kimsakulvech, S. and Jarearnkul, D. 2011. Effect of butylated hydroxytoluene on survival of frozen-thawed fighting bull spermatozoa. Proc.3thInt.Conf.Sust.Anim.Agric.Devel.Country. P. 349.

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

1. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2548. สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2548. การแช่แข็งน้ำเชื้อแพะ. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์.

3. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2549. วิทยาการสืบพันธุ์สุนัข. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2551. วิทยาการสืบพันธุ์แพะ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2554. วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2554. โครงร่างกระดูกสุนัข. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน และ วรรณา ศิริมานะพงษ์. 2549. ประมวลระบบการสืบพันธุ์สัตว์. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล