ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

อาจารย์


18

 

     ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ภานพ วิไลนาม
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.,วท.ม.(พยาธิวิทยา),Ph.D.(Philosophy)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1532

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Neuroscience
- Cancer biology
- Animal models of Human diseases
- Neuropathology

 

Responsible Disciplines for Teaching:

- General pathology
- Systemic pathology
- Clinical pathology

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Necropsy in HIV-infected patients. (Asian J Trop Med Public Health, Vol.33(1),pp85-91,2002)

2. Cryptococcal meningitis in human immunodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative patients(Southeasy Asian J Trop Med Public Health, Vol.35 Suppl 2,pp33-8,2004)

3. Post-conditioning with lipopolysaccharide reduces the inflammatory infiltrate to th injured brain and spinal cord: a potential neuroprotective treatment (European Journal of Neuroscience,Vol.22,pp2441-2450,2005).

4. A contrast agent recognizing activated platelets reveals murine cerebral malaria pathology undetectable by conventional MRI. (Journal of Clinical Investigation, Vol.118,pp1198-1207,2008)

 

งานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย

1. Chronic IL-1 beta exprssion in the brain produces a prolonged systemic response and sppression of spontaneous behaviour. 5th Forum of European Neuroscience. Vienna,Austria,July 2006.

2. MRI with a ligand targeted contrast agent reveals disease-severity dependent accumulation of platelets within MS-like lesions in the ABH mouse. Forum of MultipleSclerosis. Keystone symposia. Santa Fe,New Mexico,February 2009.

3. Severity-dependent accumulation of platelets in the ABH CREAE model of multiple sclerosis. 20th Forum of British Neuroscience Association. Liverpool, UK, April 2009.

4. Anti-IL-17 therapy for multiple sclerosis: evidence from a mouse model. Winter Meeting of British Pharmacological Society. London, UK, December 2009.

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)