ค้นหาบุคลากร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


Waraphan

 

     ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง วราพันธ์ โตนิติ
                       
     วุฒิการศึกษา: D.V.M.,วท.ม.(พยาธิชีววิทยา)         
     เบอร์ติดต่อ: i-33-1512

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     หน่วยงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

 

 

Interesting

Research of Interest:

- Protein-drug design
- Oncogenesis, Biology of cancer, Hormonal oncogenesis
- Muscle morphometry

 

Responsible Disciplines for Teaching:

-Veterinary Biochemistry
-Environmental Health
-Zoonosis
-Zoo and Wildlife Medicine

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Toniti P,Sirivisoot S, Jandee P, Srimontri P, Puchadapirom P, Doungchawee G and Kasorndorkbua C. AE1/AE3, Vimentin and p63 Immunolocalization in Canine Mammary Gland Tumours: Roles in Differentiation between Luminal Epithelial and Myoepithelial Lineages.Asian Pacific J Cancer Prev. 2010; 11 (1): 227-230.

2. Toniti W, Buranasinsup S, Kongcharoen A, Charoonrut P, Puchadapirom P and Kasorndorkbua C. Immunohistochemical Determination of Estrogen and Progesterone Receptors in Canine Mammary Tumors. Asian Pacific J Cancer Prev. 2009; 10 (5): 907-911.

3. Buranasinsup S, Jangsangthong A and Toniti P.Investigation of Senitive Biomarkers to Determine Cadmium Inducing Hepato- and Nephro-toxicity in Cattle by Immunofluorescence Method. J Med Assoc Thai. 2009; 92 Suppl. 5: s67-s71.

4. Buranasinsup S., Puchadapirom P., Charoonrut P., Kongcharoen A., and Toniti P. Expression of Estrogen and Progesterone Receptor in Mammary Tumors: A Study of Canine Mammary Tumors. Exp. Anim. 2009; 58(3): 233.

5. Toniti P.,Buranasinsup S., Kongcharoen A., Charoonrut P., Puchadapirom P., and Kasorndorkbua C. A Prospective Analysis of Canine Mammary Tumors at Veterinaty Hospital for Education (Mahidol University) and Determination of Estrogen Receptors and Progesterone Receptors by Immunohistochemistry.Annals of Oncology. 2009; 20(2): ii26.

6. Toniti, P., Thamavit, W., Sirimujalin, R., Ratanakorn, P., Anukarahanonta, T.; Effect of chronic salbutamol administration on growth and biochemical changes in striated and cardiac muscles of Sprague-Dawley rats, 52nd Annual Meeting of the Japanese Association for Laboratory Animal Science, Japan on May 18-20, 2005.

 

งานวิจัย

ผลงานวิจัย(ผู้วิจัยหลัก)

1. 2554 Calcium channel modulators: An alternative way to control muscle contraction pattern

2. 2550 การสำรวจความชุกของโรคมะเร็งเต้านมในสุนัขของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย(ผู้ร่วมวิจัย)

1. 2554 b–adrenergic receptors modulators: An alternative way to control muscle fiber size

2. 2551-2552 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของบาราคอลในรูปแบบยาเตรียมเพื่อนำสลบในปลาแฟนซีคาร์พ

นำเสนอผลงานวิจัย

1. Toniti W., Suthiyotha N, Puchadapirom P and Jenwitheesuk E. Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs): The alternative treatment of breast cancer. STT37, Bangkok on Oct 10-12, 2011.

2. Buranasinsup S., Puchadapirom P., Charoonrut P., Kongcharoen A., and Toniti P. Expression of Estrogen and Progesterone Receptor in Mammary Tumors: A Study of Canine Mammary Tumors., 56nd Annual Meeting of the Japanese Association for Laboratory Animal Science, Japan on May 14-16, 2009.

3. Toniti P.,Buranasinsup S., Kongcharoen A., Charoonrut P., Puchadapirom P., and Kasorndorkbua C. A Prospective Analysis of Canine Mammary Tumors at Veterinaty Hospital for Education (MahidolUniversity) and Determination of Estrogen Receptors and Progesterone Receptors by Immunohistochemistry. IMPAKT Breast Cancer Conference, Brussels, Belgium on May 7-9, 2009.

4. Sirimanapong W.,Sukklad S., Soontornsit J., Kingsukon D., Toniti P, andChantong B.; Comparison of Anesthetic Effect and Acute Toxicity between Quinaldine and Clove oil in Amphilophuscitrinellus. International Association for Aquatic Animal Medicine Conference, Italy on May 10-14, 2008.

5. Sakuna K., Pummara P., Toniti P.,Manawatthana S., Muangkram Y. and Siripattrawan S.; Hematology and blood biochemistry investigation of sea turtles in captivities of Thailand. International Association for Aquatic Animal Medicine Conference, Italy on May 10-14, 2008.

6. Sukklad S., Soontornsit J., Kingsukon D., Toniti P.,Chantong B., and Sirimanapong W.; Acute Toxicity Histopathological Finding between Quinaldine and Clove oil in Amphilophuscitrinellus. The Second Congress of the Asian Association of Veterinary Anatomists, Thailand on September 12-14, 2007.

7. R. Boonyarittichaikij, K. haichoune, W. Wiriyarat, P. Toniti, R. Bhuttirongkawat, L. Prasittichai, W. Kocharin, S. Tungsudjai, K. Maklon, L. Sariya, R. Phonakngeon, R. Pattanarangsan ; Summary of repatriation health check in confiscated Orangutans at wildlife breeding centers, Thailand, 2nd Symposium of Asian Zoo and Wildlife Medicine and 1st Workshop on Asian Zoo and Wildlife Pathology, Thailand on October 26-29, 2006.

8. Toniti, P., Thamavit, W., Sirimujalin, R., Ratanakorn, P., Anukarahanonta, T.; Effect of chronic salbutamol administration on growth and biochemical changes in striated and cardiac muscles of Sprague-Dawley rats, 52nd Annual Meeting of the Japanese Association for Laboratory Animal Science, Japan on May 18-20, 2005.

 

อื่นๆ (สิ่งพิมพ์,เอกสารเผยแพร่,หนังสือ,ตำรา ฯลฯ)

1. Toniti W., Adult stem cells and stem cell niche play important roles in primary mammary tumors. J Applied Animal Science, 2009, 2(3): 9-21.

การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ภายในประเทศ

พ.ศ. 2551 จำนวน 4 รายการ

1. 12-12 ธันวาคม 2551โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

2. 19-20 เมษายน 2551 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 101การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์” กองบริการการศึกษา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. Glycomics: Biochemistry and Analysis of Glycans on September 8-12, 2008 Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand.

4. EPR in the Chemical, Environmental and Life Science on March 31 to April 2, 2008, Faculty of Science, Mahidol University, Thailand.

พ.ศ. 2550 จำนวน 7 รายการ

1. 26-29 พฤศจิกายน 2550 The 6thChulabhorn International Science Congress สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
Shangri-la Hotel

2. 20-20 พฤษภาคม 2550 ประชุมคณาจารย์สอนรายวิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์กองบริการการศึกษา ห้องประชุม 1309 ชั้น 13 ตึกอดุลย์เดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. 28-29 เมษายน 2550 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 101” กองบริการการศึกษา โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

4. 04-04 เมษายน 2550 การประชุมชี้แจง เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 101” ห้องประชุม 408 ชั้น 4อาคารบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5. The Second Congress of the Asian Association of Veterinary Anatomists, Thailand on September 12-14, 2007.

6. Advanced Protein Modeling & Protein Drug Design on April 23-27, 2007,Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand.

7. Application of Mass Spectrometry in Pharmaceutical and Biomedical Research on March 19-23, 2007, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand.

พ.ศ. 2549จำนวน 1 รายการ

1. 28-30 พฤศจิกายน 2549 ประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 หัวข้อเรื่อง Molecular Medicine 2006: From Research to Clinical Practice สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ต่างประเทศ

พ.ศ. 2552 จำนวน 2 รายการ

1. IMPAKT Breast Cancer Conference, Brussels, Belgium on May 7-9, 2009.

2. KBCC, Kyoto, Japan on April 9-11, 2009.

พ.ศ. 2551 จำนวน 1 รายการ

1. International Association for Aquatic Animal Medicine Conference, Italy on May 10-14, 2008.

พ.ศ. 2548จำนวน 1 รายการ

1. 52nd Annual Meeting of the Japanese Association for Laboratory Animal Science, Japan on May 18-20, 2005.

คณะกรรมการภายในคณะ จำนวน 4 รายการ

1. 118/2551 กรรมการบริหารและพัฒนาการศึกษา

2. 118/2551 กรรมการบริหารและพัฒนาการศึกษา

3. 136/2550 กรรมการจัดสอบและประเมินผลการศึกษา

4. 113/2549 กรรมการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนและสื่อวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะกรรมการแต่งตั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ

1. 2554 อนุกรรมการฝ่ายแพทย์ สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศแห่งประเทศไทย

2. 2554 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ สัตวแพทยสภา

รางวัลเกียรติคุณจำนวน 1 รายการ

1. 2004, the International Award of the Japanese Association for Laboratory Animal Science, Tokyo, Japan